Tur­ski čas­nik za­tra­žio azil u SAD-u

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Tur­ski čas­nik Mus­ta­fa Ugur­lu ko­ji bo­ra­vi u SAD-u u sklo­pu su­rad­nje u NATO-u tra­ži azil u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma na­kon što su ga tur­ske vlas­ti smi­je­ni­le pos­li­je pro­pa­log pu­ča. To je pr­vi zah­tjev za azil ne­kog tur­skog čas­ni­ka na­kon pu­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.