2.

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

“Da­jem ti sr­ce” jed­na je od naj­ljep­ših pje­sa­ma po­sve­će­nih Hr­vat­skoj. Nas­ta­la je 1992., a iz­vo­di je pje­va­či­ca: a) Te­re­za Ke­so­vi­ja b) Do­ris Dra­go­vić c) Me­ri Ce­ti­nić šan, a tekst je na­pi­sao: a) Dra­go Bri­tvić b) Zvon­ko Špi­šić c) Dra­žen Žan­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.