Zgod­ni glu­mac Mis­lav Ča­vaj­da ka­za­liš­ne da­ske za­mi­je­nio je kor­mi­lom

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

Ka­za­liš­ni glu­mac Mis­lav Ča­vaj­da od­ma­ra se od obve­za, a sa svo­jim obo­ža­va­te­lji­ma po­di­je­lio je fo­to­gra­fi­ju na ko­joj po­zi­ra za kor­mi­lom gli­se­ra po­put pra­vog ka­pe­ta­na. Ne zna­mo u či­jem druš­tvu glu­mac plo­vi Ja­dra­nom, ka­mo se vra­tio na nas­ta­vak od­mo­ra pos­li­je pu­to­va­nja u Li­sa­bon. Ina­če, pu­to­va­nja su mu omi­lje­ni na­čin ra­zo­no­de na­kon na­por­ne ka­za­liš­ne se­zo­ne. – Pu­to­va­nja su mi esen­ci­jal­no i eg­zis­ten­ci­jal­no bit­na. Mo­raš pos­ta­ti dio ne­kih no­vih gra­do­va ko­ji te on­da na­do­gra­de kao oso­bu, pos­ta­neš vi­še od ono­ga što si sa­mo u svo­jem rod­nom gra­du – re­kao je Za­grep­ča­nin za je­dan por­tal. Pri­je Li­sa­bo­na i plo­vid­be mo­rem, glu­mac se od­ma­rao i u Du­brov­ni­ku i Spli­tu te po­sje­tio i otok Ka­kan.

ECIJA IVUŠIĆ: U svom part­ne­ru že­lim ima­ti i lju­bav­ni­ka i do­brog pri­ja­te­lja te, na­rav­no, lju­bav. Ne pla­ni­ram se po­mi­ri­ti ni s čim ma­njim od to­ga

Po­tre­ba Pu­to­va­nja su mi esen­ci­jal­no i eg­zis­ten­ci­jal­no bit­na, ka­že Ča­vaj­da o svom ho­bi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.