Zov­ko: Pu­na su nam us­ta za­jed­niš­tva. Za­što se na te­re­nu iz­gu­bi!?

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na­dam se da je ovo još sa­mo za­gri­ja­va­nje za tur­nir, naj­važ­ni­je je da do­đe­mo do če­t­vr­t­fi­na­la – ka­že Go­ran Šprem

Ivan Ču­pić na ovim je Igra­ma u dvi­je utak­mi­ce za­bio se­dam go­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.