‘Su­prug pa­ci­jen­ti­ce pri­je­tio nam je dok smo re­ani­mi­ra­li mu­škar­ca’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - KARLOVAC snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Snje­ža­na Bi­čak

HUBOL in­zis­ti­ra da u za­ko­nu sto­ji da se u slu­ča­ju na­pa­da na zdrav­s­tve­no osob­lje pos­tu­pa kao u slu­ča­ju na­pa­da na po­li­caj­ce Sve broj­ni­jim na­pa­di­ma na me­di­cin­sko osob­lje u bol­ni­ca­ma, na ko­je nad­lež­ne upo­zo­ra­va Hr­vat­ska udru­ga bol­nič­kih li­ječ­ni­ka, ne­dav­no je pri­bro­jen i slu­čaj u Op­ćoj bol­ni­ci dr. Ivo Pe­di­šić u Si­sku. Na Dan do­mo­vin­ske za- hval­nos­ti dr. Iva­ni Šmit, in­ter­nis­ti­ci i do­pred­sjed­ni­ci HUBOL-a i nje­nim ko­le­ga­ma, pri­je­ti­li su pa­ci­jen­ti­ca i nje­zi­na obi­telj. – U hit­nu je do­ve­ze­na mla­da že­na po­re­me­će­na sta­nja svi­jes­ti zbog uzi­ma­nja ve­li­ke ko­li­či­ne an­k­si­oli­ti­ka. Na­kon pri­ma­nja te­ra­pi­je i nad­zo­ra vi­tal­nih funk­ci­ja, ka­da joj je bi­lo bo­lje, pos­ta­la je agre­siv­na i od­bi­la je pre­po­ru­če­ni pre­gled psi­hi­ja­tra. Ka­ko Op­ća bol­ni­ca ne­ma de­žur­nog psi­hi­ja­tra blag­da­ni­ma, vi­ken­di­ma ili no­ću, sa­ni­te­tom je pos­la­na na pre­gled psi­hi­ja­tru u Psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu Po­po­va­ča. S ob­zi­rom na sklo­nost su­ici­du, mo­ra­la sam je upu­ti­ti psi­hi­ja­tru. No, to je iz­a­zva­lo ljut­nju su­pru­ga, ko­ji je vi­kao na dje­lat­ni­ke i me­ne u hit­nom prij­mu, sve nas pro­gla­sio lu­di­ma, i re­kao da to “ne­će do­bro za­vr­ši­ti”, na­kon če­ga smo zva­li po­li­ci­ju. Oni su ubr­zo doš­li i uze­li is­kaz – ka­za­la je dr. Šmit. No, na­kon ne­ko­li­ko sa­ti u bol­ni­cu je doš­la pa­ci­jen­ti­ca s dvo­ji­com mu­ška­ra­ca. Li­ječ­ni­ca je po­zva­la po­li­ci­ju i tro­jac je odve­den. – Si­tu­aci­ja je bi­la ka­otič­na. Slu­ša­li smo pri­jet­nje su­pru­ga i dok smo re­ani­mi­ra­li dru­gog pa­ci­jen­ta, a to stvar­no ni­je la­ka si­tu­aci­ja. No, u bol­ni­ca­ma je to sva­kod­nev­na po­ja­va, ali li­ječ­ni­ci, zbog stra­ha za svoj i ži­vot obi­te­lji, čes­to ver­bal­ne na­pa­de ne pri­jav­lju­ju. Tu je ri­ječ o lju­di­ma ko­ji­ma se ne da če­ka­ti u če­ka­oni­ca­ma, ko­ji ni­su za­do­volj­ni di­jag­no­zom... – ka­že dr. Šmit. Ona kao pot­pred­sjed­ni­ca HUBOL-a i udru­ga in­zis­ti­ra­ju da se u odred­be za­ko­na na­ve­de da se u slu­ča­ju ver­bal­nog ili fi­zič­kog na­pa­da na zdrav­s­tve­no osob­lje ili na uči­te­lja i pro­fe­so­ra pos­tu­pa kao u slu­ča­ju na­pa­da na po­li­caj­ce, dak­le po služ­be­noj duž­nos­ti. In­zis­ti­ra­ju i da se u za­kon­ski ok­vir sta­vi i obve­za an­ga­ži­ra­nja za­šti­tar­ske služ­be u bol­ni­ca­ma.

Dr. Iva­na Šmit: Zbog stra­ha za svoj i ži­vot obi­te­lji, li­ječ­ni­ci čes­to ver­bal­ne na­pa­de ne pri­jav­lju­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.