Sni­zit će ka­mat­ne sto­pe, a na kra­ju man­da­ta i po­ve­ća­ti mi­ni­mal­nu pla­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ivan Lo­vri­no­vić, eko­no­mist ko­ali­ci­je Je­di­na op­ci­ja, usu­sret ru­jan­skim iz­bo­ri­ma pred­sta­vio je ju­čer pro­gram mo­ne­tar­ne i po­rez­ne po­li­ti­ke U Hr­vat­skoj je nu­žan sna­žan za­okret u eko­nom­skoj po­li­ti­ci, jer HDZ i SDP od 1993. pro­vo­de is­ti mo­del ko­ji ne da­je re­zul­ta­te, iz­ja­vio je ju­čer eko­no­mist ko­ali­ci­je Je­di­na op­ci­ja Ivan Lo­vri­no­vić na pred­stav­lja­nju pro­gra­ma mo­ne- tar­ne i po­rez­ne po­li­ti­ke. Je­di­na op­ci­ja raz­li­ko­vat će se od kon­ku­re­na­ta po kom­bi­na­ci­ji fi­skal­ne i mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke s ak­tiv­nim mje­ra­ma za­poš­lja­va­nja, po­ti­ca­nja i res­truk­tu­ri­ra­nja u re­al­noj eko­no­mi­ji. Lo­vri­no­vić ka­že da će ras­te­re­ti­ti po­du­zet­ni­ke i rad­ni­ke te zna­čaj­no sni­zi­ti ka­mat­ne sto­pe ko­je su u Hr­vat­skoj sa­da ne­ko­li­ko pu­ta vi­še ne­go u kon­ku­rent­skim zem­lja­ma. Neo­po­re­zi­vi dio do­hot- ka pri­tom će po­ve­ća­ti na pet ti­su­ća ku­na, dok će po­du­zet­ni­ci­ma osi­gu­ra­ti da na re­inves­ti­ra­nu do­bit ne pla­ća­ju po­rez. Na kra­ju man­da­ta pla­ni­ra­ju po­ve­ća­ti mi­ni­mal­nu pla­ću ko­ja je tre­nu­tač­no ni­ža sa­mo u Ru­munj­skoj. Ma­njak u dr­žav­noj bla­gaj­ni od PDV-a na­mje­ra­va­ju na­mi­ri­ti re­fi­nan­ci­ra­njem jav­nog du­ga, a Lo­vri­no­vić ka­že da se ta­ko na ka­mat­nim sto­pa­ma mo­že go­diš­nje ušte­dje­ti 5,1 mi­li­jar­da ku­na. Pred­sjed­nik Ži­vog zi­da Ivan Vi­li­bor Sin­čić re­kao je da je glav­ni pre­du­vjet os­tva­ri­va­nja nji­ho­va pro­gra­ma po­li­tič­ka sta­bil­nost, a to Hr­vat­ska po­s­ljed­njih go­di­na ni­je ima­la. – Naš je pro­gram znans­tve­no ute­me­ljen – ka­že Sin­čić.

Ivan Lo­vri­no­vić i Ivan Vi­li­bor Sin­čić iz Ži­vog zi­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.