Po­mak: Zas­tup­ni­ci će bi­ti vo­lon­te­ri, ra­de bes­plat­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ko­ali­ci­ja Po­mak, ko­ju či­ne HSP, HČSP, Obi­telj­ska stran­ka i Ak­ci­ja za bo­lju Hr­vat­sku, pred­sta­vi­la je u če­t­vr­tak ne­ko­li­ko neo­vis­nih kan­di­da­ta i ključ­ne mo­men­te iz­bor­nog pro­gra­ma. Za­uzi­ma­ju se za lus­tra­ci­ju i “de­pro­fe­si­ona­li­za­ci­ju po­li­ti­ke”, od­nos­no za to da sa­bor­ski zas­tup­ni­ci duž­nost ob­na­ša­ju bes­plat­no. – Do sa­da smo u Hr­vat­skoj ima­li po­li­tič­ku tr­go­vi­nu, ras­pro­da­ju imo­vi­ne, is­e­lja­va­nje... Na­rod će­mo os­lo­bo­dit pla­ća­nja tro­ška po­li­ti­ke. Zas­tup­ni­ci će bi­ti vo­lon­te­ri, pla­ćat će im se sa­mo tro­ško­vi ra­da – po­ru­čio je Da­ni­el Srb.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.