Sr­p­ska po­li­ci­ja spri­je­či­la 12 mi­gra­na­ta da uđu u Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Dvi­je su oso­be uhi­će­ne bli­zu gra­ni­ce s Hr­vat­skom, a u nji­ho­vim vo­zi­li­ma bi­li su dr­žav­lja­ni Tur­ske, Af­ga­nis­ta­na i So­ma­li­je Sr­p­ska gra­nič­na po­li­ci­ja obja­vi­la je u če­t­vr­tak da je spri­je­či­la po­ku­šaj ile­gal­nog pre­ba­ci­va­nja u Hr­vat­sku dva­na­est mi­gra­na­ta iz Tur­ske, So­ma­li­je i Af­ga­nis­ta­na i zbog to­ga uhi­ti­la dvo­ji­cu Be­ogra­đa­na. Dvi­je oso­be uhi­će­ne su ne­da­le­ko od gra­ni­ce s Hr­vat­skom, a u nji­ho­vim je vo­zi­li­ma ot­kri­ve­no dva­na­est dr­žav­lja­na Tur­ske, Af­ga­nis­ta­na i So­ma­li­je, na­vo­di se u po­li­cij­skom pri­op­će­nju. Dvo­ji­ca Be­ogra­đa­na, je­dan 35-go­diš­njak, a dru­gi u do­bi od 48 go­di­na, mi­gran­te su po­ku­ša­li pro­šver- ca­ti u Gol­fu i Re­na­ul­tu. Zbog kri­mi­nal­nih rad­nji ta­moš­nja im je po­li­ci­ja odre­di­la pri­tvor do mje­sec da­na. Mi­gran­ti ko­je su ile­gal­no po­ku­ša­li pro­šver­ca­ti uhi­će­ni su i pro­ce­su­ira­ni zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce. Sre­di­nom sr­p­nja Sr­bi­ja je for­mi­ra­la za­jed­nič­ke ti­mo­ve voj­ske i po­li­ci­je za za­šti­tu svo­jih gra­ni­ca od ula­ska ile­gal­nih mi­gra­na­ta. Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ta­da je re­kao da “Sr­bi­ja ne­će bi­ti par­ki­ra­li­šte za Pa­kis­tan­ce i Af­ga­nis­tan­ce ko­je nit­ko u Eu­ro­pi ne že­li” i naj­a­vio stro­ge kaz­ne za kri­jum­ča­re lju­di.

Imi­gran­te je na pu­tu u Za­pad­nu Eu­ro­pu go­to­vo svu­da če­ka­la ži­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.