Is­traž­ni za­tvor vo­za­ču ko­ji je us­mr­tio pje­ša­ki­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

Kris­ti­ja­nu B. (23) iz Vod­nja­na, jed­nom od vo­za­ča ko­ji je skri­vio pro­met­nu ne­sre­ću u Uli­ci 119. bri­ga­de u Pu­li s dvi­je po­gi­nu­le pje­ša­ki­nje, sut­ki­nja is­tra­ge pul­skog Žu­pa­nij­skog su­da odre­di­la je is­traž­ni za­tvor od mje­sec da­na zbog opas­nos­ti od utje­ca­ja na svje­do­ke. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ra­di se o put­ni­ku, ko­ji je s njim bio u BMW-u nje­mač­kih re­gis­tra­ci­ja te o još ne­ko­li­ko oče­vi­da­ca te­ške ne­sre­će. Za vo­za­ča dru­gog BMW-a Slav­ka P. (45) tu­ži­telj­stvo ni­je ni za­tra­ži­lo odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra te je uz kaz­ne­nu pri­ja­vu pu­šten da se bra­ni sa slo­bo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.