Za ‘re­zer­va­ci­ju’ pla­že 200 eura

Ta­li­ja­ni uve­li vi­so­ke kaz­ne za os­tav­lja­nje ruč­ni­ka, le­žalj­ki i sun­co­bra­na na jav­nim pros­to­ri­ma, u Hr­vat­skoj ne­ke op­ći­ne ima­ju za­bra­nu uzur­pa­ci­je, ali bez kaz­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Ta­li­jan­ska Obal­na stra­ža objas­ni­la je da re­zer­va­ci­ja mjes­ta na jav­noj pla­ži ni­je fer pre­ma os­ta­lim ku­pa­či­ma ko­ji po­štu­ju pra­vi­la Ako tra­žiš svo­je mjes­to pod sun­cem, te­ško ćeš ga na­ći. Put do nje­ga zna­ju sa­mo ra­no­ra­ni­oci, bez­o­braz­ni­ci i div­lja­ci. Ta­ko bi se mo­gla pa­ra­fra­zi­ra­ti pje­sma le­gen­dar­ne gru­pe Zvi­jez­de ko­ju bi mo­gli za­pje­va­ti svi ko­ji u tu­ris­tič­kim mjes­ti­ma di­ljem svi­je­ta ne do­la­ze na pla­žu u cik zo­re ili pak ne os­tav­lja­ju ruč­ni­ke kao re­zer­va­ci­ju mjes­ta pre­ko no­ći. “Rat ruč­ni­ci­ma” glo­bal­ni je fe­no­men, po­se­bi­ce ka­ko se po­vr­ši­na jav­nih pla­ža sma­nju­je, a broj tu­ris­ta ras­te, a rje­še­nje se tra­ži­lo u pro­da­ji tu­ris­tič­kih aran­žma­na ko­ji uklju­ču­ju le­žalj­ku i mjes­to na pri­vat­noj pla­ži, za­bra­na­ma os­tav­lja­nja stva­ri, ali i vi­so­kim kaz­na­ma.

Vi­kend-ak­ci­ja do Sar­di­ni­je

Naj­no­vi­ji po­ku­šaj os­lo­ba­đa­nja uzur­pi­ra­nog jav­nog pros­to­ra do­la­zi iz Ita­li­je. Os­ta­vi li ku­pač ruč­nik pre­ko no­ći na pla­ži kao re­zer­va­ci­ju mjes­ta, če­ka ga kaz­na do 200 eura. Kam­pa­nju je po­kre­nu­la ta­li­jan­ska Obal­na stra­ža s objaš­nje­njem da re­zer­va­ci­ja mjes­ta na jav­noj pla­ži ni­je fer pre­ma os­ta­li­ma ko­ji po­štu­ju pra­vi­la. Pr­va ak­ci­ja pri­kup­lja­nja ruč­ni­ka, le­žalj­ki, sun­co­bra­na, ku­pa­ćih kos­ti­ma i os­ta­lih sred­sta­va re­zer­va­ci­je pros­to­ra pro­ve­de­na je proš­li vi­kend od To­ska­ne do Sar­di­ni­je na za­pad­noj i od Cam­pa­ni­je do Ca­la­bri­je na is­toč­noj oba­li. Po­či­ni­te­lji su, na­rav­no, ne­poz­na­ti, a tak­vi će i os­ta­ti. Na­ime, pre­dvi­đe­no je da pre­kr­ši­telj pla­ti kaz­nu tek kad do­đe po­di­ći za­pli­je­nje­ne stva­ri pa ni­je ni ču­do da još nit­ko ni­je po­ku­cao na vra­ta spre­mi­šta Obal­ne stra­že. Za­uzi­ma­nje mjes­ta na pla­ži i “rat ruč­ni­ci­ma” do­bro je poz­na­to i u Hr­vat­skoj, gdje za mjes­to pod sun­cem – ili u hla­du ko­je zna bi­ti dra­go­cje­ni­je – eska­li­ra do fi­zič­kih obra­ču­na. Ne­ke op­ći­ne, po­put Tis­nog, Vo­di­ca, Sri­me, Ma­kar­ske..., u ko­mu­nal­ne od­lu­ke uve­le su za­bra­nu os­tav­lja­nja stva­ri pre­ko no­ći te ov­las­ti­le ko­mu­nal­ne re­da­re da ih po­ku­pe. Za sa­da kod nas još ne­ma kaz­na, ali ni­je ih bi­lo ni u Špa­njol­skoj sve dok mje­šta­ni­ma i di­je­lu tu­ris­ta ni­je pre­ki­pje­lo. La­ni je op­ći­na Tor­rox, u bli­zi­ni Ma­la­ge, os­no­va­la po­seb­nu po­li­cij­sku je­di­ni­cu ko­ja obi­la­zi pla­že i ku­pi os­tav­lje­ne pred­me­te ko­ji­ma tu­ris­ti re­zer­vi­ra­ju mjes­to. Vlas­ni­ci mo­gu do­bi­ti svo­ju imo­vi­nu tek na­kon što pla­te glo­bu od 30 eura. – Bi­lo je dos­ta ne­za­do­volj­stva i frus­tra­ci­ja i me­đu mje­šta­ni­ma i me­đu gos­ti­ma. Lju­di do­đu u se­dam uju­tro, os­ta­ve svoj ruč­nik ci­je­li dan, a do­la­ze i od­la­ze kad po­že­le. To ni­je u re­du ni­ti je etič­no. Ne mo­že­te re­zer­vi­ra­ti mjes­to na pla­ži, to je jav­ni pros­tor – ka­zao je ta­da gra­do­na­čel­nik Tor­roxa Os­car Me­di­na. Gra­do­na­čel­nik ni­je htio ot­kri­ti iz ko­je su dr­ža­ve tu­ris­ti ko­ji pred­nja­če u re­zer­va­ci­ja­ma. Di­plo­mat­ski po­tez, jer se de­set­lje­ći­ma “rat ruč­ni­ci­ma” vo­di iz­me­đu Ni­je­ma­ca i Bri­ta­na­ca, uz me­đu­sob­ne op­tuž­be o “div­ljač­kom i ne­pris­toj­nom po­na­ša­nju”. Ra­tu­ju na jav­nim po­vr­ši­na­ma – jav­nim pla­ža­ma, ali i u ba­ze­ni­ma u ho­tel­skim kom­plek­si­ma gdje se ogra­ni­čen broj le­žalj­ki re­zer­vi­ra ruč­ni­ci­ma. Ni­je “rat” ogra­ni­čen sa­mo na Eu­ro­pu – is­ti pro­blem ogra­ni­če­nog pros­to­ra i ve­li­kog bro­ja lju­di do­ga­đa se re­do­vi­to u Ja­maj­ci, In­do­ne­zi­ji i os­ta­lim tu­ris­tič­kim zem­lja­ma, o če­mu svje­do­če i re­cen­zi­je ili sa­vje­ti na tu­ris­tič­kim stra­ni­ca­ma na in­ter­ne­tu.

Mr­tav umo­ran na­kon od­mo­ra

Mno­gi se s tak­vog od­mo­ra vraćaju mr­tvi umor­ni, kao što je bio slu­čaj s Bri­tan­cem Nic­kom Da­ug­her­tyjem ko­ji je u re­cen­zi­ji ho­te­la u Ita­li­ji opi­sao sva­kod­nev­nu mu­ku. “Sva­ko ju­tro us­ta­jao sam sve ra­ni­je ka­ko bih pro­na­šao mjes­to za su­pru­gu i dje­cu. Pr­vi sam dan sa­mo­uvje­re­no kre­nuo na ba­zen pos­li­je do­ruč­ka. Dok sam mu se pri­bli­ža­vao, vla­da­la je čud­na ti­ši­na. Ušao sam u kom­pleks po­vr­ši­ne oma­nje dr­ža­ve i dok­le mi je se­zao po­gled, na sva­koj je le­žalj­ci bio ruč­nik. Ni jed­na je­di­na ni­je bi­la slo­bod­na. Do kra­ja tjed­na sam se bu­dio pri­je dru­gih čla­no­va obi­te­lji, od­la­zio re­zer­vi­ra­ti mjes­ta i vra­ćao se u kre­vet na još sat vre­me­na sna. Zad­nji dan od­mo­ra us­tao sam u šest sa­ti i tr­čao za­uze­ti mjes­ta”, pi­še Da­ug­her­ty te oča­jan za­klju­ču­je: “Na­kon go­diš­njeg bio sam mr­tav od umo­ra.”

Sve ma­nje jav­nih pla­ža i sve vi­še tu­ris­ta do­vo­di do ne­mi­lih scena pa čak i su­ko­ba

Ne­ke op­ći­ne, po­put Tis­nog, Vo­di­ca, Sri­me, Ma­kar­ske..., uve­le su za­bra­nu os­tav­lja­nja stva­ri pre­ko no­ći te ov­las­ti­le ko­mu­nal­ne re­da­re da ih po­ku­pe To­li­ko iz­no­si glo­ba ko­ja je uve­de­na la­ni u Špa­njol­skoj. Op­ći­na Tor­rox, po­kraj Ma­la­ge, ofor­mi­la je i po­seb­nu po­li­cij­sku je­di­ni­cu ko­ja skup­lja stva­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.