Za vi­kend kon­tro­li­ra­ju br­zi­nu, pro­mi­le, po­ja­se­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (mbu)

Ka­ko bi se po­ve­ća­la ra­zi­na si­gur­nos­ti u pro­me­tu i sma­njio broj naj­te­žih pro­met­nih pre­kr­ša­ja, za­gre­bač­ka će po­li­ci­ja od da­nas do ne­dje­lje pro­vo­di­ti ak­ci­ju Al­ko­hol, dro­ge i br­zi­na. Iz PU upo­zo­ra­va­ju da će se po­seb­no obra­ti­ti paž­nja na pre­ko­ra­če­nje do­pu­šte­ne br­zi­ne, al­ko­tes­ti­rat će se svi za­us­tav­lje­ni vo­za­či te sank­ci­oni­ra­ti sva­ko ne­ko­ri­šte­nje si­gur­nos­nog po­ja­sa, ka­ko vo­za­ča ta­ko i svih dru­gih put­ni­ka, a oso­bi­to ne­pro­pi­san pri­je­voz dje­ce. Na po­dru­čju PU za­gre­bač­ke ove je go­di­ne, pod­sje­ti­mo, znat­no po­ve­ćan broj po­gi­nu­lih u od­no­su na la­ni.

H. JELAVIĆ/PIXSELL

Si­gur­nost u pro­me­tu Al­ko­tes­ti­rat će sve vo­za­če za­us­tav­lje­ne na za­gre­bač­kim ces­ta­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.