Dok če­ka­ju azil, uži­va­li u pik­ni­ku na Slje­me­nu

Na iz­le­tu je bi­la i pe­to­mje­seč­na Si­rij­ka ro­đe­na u Slav. Bro­du

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Sta­nar­ke ho­te­la Po­rin i nji­ho­vu dje­cu, ko­ji ri­jet­ko na­pu­šta­ju Du­ga­ve, Isu­so­vač­ka služ­ba za iz­bje­gli­ce vo­di­la je na ro­štilj na vrh Me­dve­di­ce Ni­je sa­mo bi­jeg od ra­ta. Za nju, su­pru­ga i ma­lu Na­ta­li po­če­tak je to no­vog, obi­telj­skog ži­vo­ta. Ži­vo­ta u Hr­vat­skoj, zem­lji za ko­ju su ovi Si­rij­ci pri­je pet mje­se­ci, kad se nji­ho­va be­ba ro­di­la u pri­hva­ti­li­štu za iz­bje­gli­ce u Sla­von­skom Bro­du, od­lu­či­li da će pos­ta­ti nji­ho­vom.

Lju­di su ov­dje pris­tu­pač­ni

– Vo­lim ovaj grad, a po­seb­no lju­de ko­ji su pris­tu­pač­ni i uvi­jek sprem­ni po­mo­ći. Na­dam se azi­lu – pod slje­men­skim dr­ve­ćem go­vo­ri nam mla­da den­tal­na teh­ni­čar­ka ko­ja svo­je ime ni­je že­lje­la ot­kri­ti. Ni­je ona važ­na, skrom­no priz­na­je, pa po ne­ko­li­ko pu­ta po­nav­lja ime svo­je kće­ri, zbog či­je su se bu­duć­nos­ti ro­di­te­lji i od­lu­či­li na tri ti­su­će ki­lo­me­ta­ra dug put. Po­naj­pri­je zbog svo­je dje­ce na ne­iz­vjes­no pu­to­va­nje kre­nu­lo je i dru­gih pet­na­est že­na ko­je su ju­čer, sa svo­jom dje­com, u or­ga­ni- za­ci­ji Isu­so­vač­ke služ­be za iz­bje­gli­ce, pla­ni­na­ri­le na Me­dved­ni­ci. – Že­lje­li smo or­ga­ni­zi­ra­ti dru­že­nje, i to is­klju­či­vo za že­ne i dje­cu ko­ja tre­nu­tač­no u Du­ga­va­ma če­ka­ju azil. Ne­ke od njih uda­ne su, ali ovo je dan ko­ji ima­ju za se­be. Mu­škar­ci čes­to iz Po­ri­na odu do gra­da, što svo­jim su­pru­ga­ma ri­jet­ko do­pu­šta­ju, a i za njih ima pu­no vi­še sa­dr­ža­ja u sa­mom ho­te­lu, pa smo na iz­let po­ve­li sa­mo že­ne – objaš­nja­va pa­ter Tvrt­ko Ba­run, rav­na­telj Isu­so­vač­ke služ­be za iz­bje­gli­ce, ko­ja, osim u Du­ga­va­ma, dje­lu­je i u pri­hva­ti­li­šti­ma u Ku­ti­ni, ali i Je­že­vu. Po­moć pri in­te­gra­ci­ji, edu­ka­ci­ji, ali i or­ga­ni­za­ci­ja raz­li­či­tih aktivnosti, pri­mar­ni su po­sao služ­be u ko­joj je dje­lat­ni­ci­ma rad s iz­bje­gli­ca­ma pu­no vi­še od sa­mog posla. Vo­de ih na iz­le­te, li­ječ­ni­ku, uče ih hr­vat­ski, po­nos­no do­če­ku­ju pri­no­ve, a dje­ci iz Po­ri­na oni su po­put dru­gih ro­di­te­lja.

Tru­di­mo se –a i oni

– Tru­di­mo se, a tru­de se i oni. Ima­mo sad u Du­ga­va­ma jed­nog deč­ka iz Ira­na ko­ji je do­bio azil i sad nam po­ma­že s pre­vo­đe­njem, je­dan se baš ne­dav­no za­pos­lio u ka­fi­ću u No­vom Za­gre­bu, sret­ni smo kad vi­di­mo da su us­pje­li – is­ti­če pa­ter te objaš­nja­va ka­ko je od do­no­še­nja Za­ko­na o azi­lu pri­je 12 go­di­na, azil u Hr­vat­skoj do­bi­lo tek 200 oso­ba. Sta­tis­ti­ke, me­đu­tim, kre­ću na­bo­lje, bu­du­ći da je u po­s­ljed­njih mje­sec da­na odo­bre­no 15 azi­la. A upra­vo to ono je če­mu se na­da­ju že­ne ko­je su ju­čer, na­kon mje­se­ci pu­to­va­nja iz sva­kod­nev­ne opas­nos­ti, is­ko­ris­ti­le Slje­me kao je­dan od ri­jet­kih tre­nu­ta­ka opu­šta­nja. Uži­va­li su i klin­ci ko­ji su se fo­to­gra­fi­ra­li i pe­nja­li po klu­pi­ca­ma i dr­ve­ću, a po­seb­no se opus­tio ži­vah­ni Jo­seph, pa pa­te­ru po­ma­gao s ro­šti­ljem, lop­tao se i igrao bad­min­ton. Una­toč je­zič­noj ba­ri­je­ri, spri­ja­te­ljio se i s na­ma, pa pri pla­ni­na­re­nju, mu­dro po­ka­zu­ju­ći ru­ke u zrak, is­ko­ris­tio pri­li­ku da ga no­si­mo uz­br­do.

Dra­go­cje­no opu­šta­nje Ma­li Jo­seph (pr­vi sli­je­va na gor­njoj fo­to­gra­fi­ji) po­mo­gao je i u pri­pre­mi ro­šti­lja; uz šet­nju s be­bom (des­no), “pa­lo” je i fo­to­gra­fi­ra­nje

Pa­ter Tvrt­ko Ba­run

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.