Od 20-ak ba­la sla­me na­pra­vi­li ba­zen za dje­cu u Đe­le­tov­ci­ma

Sje­ti­li smo se jed­nog vi­dea s in­ter­ne­ta gdje je ba­zen na­prav­ljen od sla­me i po­če­li re­ali­za­ci­ju – ka­že Đu­ri­ca Ma­noj­lo­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VUKOVAR

Ot­pri­je ne­ko­li­ko da­na mje­šta­ni Đe­le­to­va­ca, sela ne­da­le­ko od Vin­ko­va­ca, spas od ljet­nih vru­ći­na mo­gu pro­na­ći u se­oskom ba­ze­nu ko­ji je u sve­ga ne­ko­li­ko da­na sa­gra­đen u sre­di­štu sela. Za ba­zen u Đe­le­tov­ci­ma tre­ba­lo je osi­gu­ra­ti 20-ak ba­la sla­me, naj­lon, do­bru ide­ju i pu­no do­bre vo­lje.

Ni­su se ima­li gdje ku­pa­ti

– Sje­di­li smo jed­no vre­log ljet­nog da­na u se­oskom ka­fi­ću i raz­miš­lja­li ka­ko se dje­ca iz sela ne­ma­ju gdje ku­pa­ti. Bo­sut je pr­ljav, a Vin­kov­ci da­le­ko. Sje­ti­li smo se ta­da jed­no­ga vi­de­ok­li­pa na in­ter­ne­tu gdje smo vi­dje­li ka­ko je ba­zen na­prav­ljen od sla­me. Bio je to po­če­tak re­ali­za­ci­je na­šeg projekta – ka­že Đu­ri­ca Ma­noj­lo­vić ko­ji je s de­se­tak mje­šta­na bio ini­ci­ja­tor iz­grad­nje ovo­ga ba­ze­na. Is­to­ga da­na kre­nu­li su u ak­ci­ju pa su od jed­no­ga su­mje­šta­ni­na osi­gu­ra­li po­treb­nih 20-ak ba­la sla­me, dru­gi je osi­gu­rao po­treb­ne gurt­ne, tre­ći pri­je­voz… Uklju­či­li su se mno­gi i po­mo­gao je tko je ko­li­ko mo­gao. Skup­lja­li su i no­vac u po­seb­nu ku­ti­ju gdje je ta­ko­đer da­vao ko­li­ko je tko mo­gao. Naj­lon di­men­zi­ja 16x12 me­ta­ra mo­ra­li su ku­pi­ti i to je bi­la naj­ve­ća inves­ti­ci­ja osi­gu­ra­na upra­vo iz do­na­ci­ja. Seoski va­tro­gas­ci us­tu­pi­li su im pum­pu pa se vo­da re­do­vi­to mi­je­nja. Ka­ko bi se mo­gli lak­še po­pe­ti, na­prav­lje­ne su i ste­pe­ni­ce, i to ta­ko­đer od sla­me. – Sa­ma mon­ta­ža bi­la je naj­lak­ši dio. I is­pod naj­lo­na pos­ta­vi­li smo sla­mu ka­ko bi bi­lo mek­še. Ba­zen smo na­pu­ni­li vo­dom iz bu­na­ra. No­si­li smo je i na ana­li­zu ko­ja je po­ka­za­la da je do­bra za ku­pa­nje – objaš­nja­va Ma­noj­lo­vić ci­je­li pro­jekt. Čim su na­li­li vo­du, po­če­lo je se­osko ve­se­lje, a naj­vi­še su se obra­do­va­li naj­mla­đi ko­ji se sa­da ima­ju gdje os­vje­ži­ti. Ba­zen je sva­kod­nev­no pun dje­ce ko­ja uži­va­ju u nje­mu pa su ini­ci­ja­to­ri projekta već po­če­li raz­miš­lja­ti i o idu­ćoj go­di­ni ka­da pla­ni­ra­ju po­no­vi­ti ci­je­li po­sao, no pla­ni­ra­ju ga ma­lo i una­pri­je­di­ti.

Re­zul­tat ci­je­log sela

– Kad vi­di­mo ko­li­ko su dje­ca sret­na i za­do­volj­na i ko­li­ko je ba­zen po­sje­ćen, nemamo iz­bo­ra. Dra­go nam je što smo us­pje­li i što je ovo za­pra­vo re­zul­tat ra­da go­to­vo ci­je­lo­ga sela. Nas ne­ko­li­ko smo ini­ci­ja­to­ri, ali su se uklju­či­li i mno­gi dru­gi na raz­ne na­či­ne. Za­to i je­smo us­pje­li – is­ti­če Ma­noj­lo­vić.

Uklju­či­li su se svi mje­šta­ni, do­ni­ra­li su no­vac, osi­gu­ra­li pri­je­voz...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.