Sa­vjet mla­dih Kar­lov­ca me­đu de­set naj­bo­ljih u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Usu­sret da­naš­njem Me­đu­na­rod­nom da­nu mla­dih, Mi­nis­tar­stvo so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih Hr­vat­ske iz­da­lo je go­diš­nje iz­vješ­će po ko­jem se Sa­vjet mla­dih Gra­da Kar­lov­ca u 2015. go­di­ni na­la­zi u top 10 naj­ak­tiv­ni­jih od ukup­no 143 os­no­va­na savjeta mla­dih di­ljem Hr­vat­ske. – Aktivnosti se i ove go­di­ne pro­vo­de in­ten­ziv­no, a kao naj­z­na­čaj­ni­je iz­dva­ja­mo su­dje­lo­va­nje u ra­du Grad­skog vi­je­ća, iz­ra­du eva­lu­aci­je grad­skog pro­gra­ma za mla­de, su­dje­lo­va­nje na 11. Eko­nom­skom fo­ru­mu mla­dih li­de­ra u ruj­nu u Polj­skoj, or­ga­ni­za­ci­ju Da­na ne­for­mal­nog obra­zo­va­nja – ka­že Fi­lip Trez­ner, pred­sjed­nik Savjeta mla­dih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.