Za bes­plat­nu škol­sku pre­hra­nu si­ro­maš­ne dje­ce mi­li­jun ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja po­kre­nu­la je pro­jekt „Škol­ski obro­ci svi­ma!“vri­je­dan mi­li­jun ku­na. Cilj je svim os­nov­no­škol­ci­ma omo­gu­ći­ti to­pli i zdra­vi obrok. U idu­ćoj škol­skoj go­di­ni osi­gu­rat će se bes­plat­na škol­ska pre­hra­na za 1200 naj­si­ro­maš­ni­jih uče­ni­ka. Ti­me će se, is­ti­ču u žu­pa­ni­ji, sma­nji­ti ri­zik od si­ro­maš­tva i so­ci­jal­ne is­klju­če­nos­ti, te iz­bje­ći druš­tve­na dis­kri­mi­na­ci­ja i iz­o­li­ra­nost dje­ce iz obi­te­lji sla­bi­jeg imov­nog sta­nja. Pro­jekt je pri­prem­ljen i pri­jav­ljen na otvo­re­ni po­ziv na dos­ta­vu pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga “Osi­gu­ra­va­nje škol­ske pre­hra­ne za dje­cu u ri­zi­ku od si­ro­maš­tva”. Uz os­ta­lo, po­ku­šat će se po­tak­nu­ti i ro­di­te­lje rom­ske na­ci­onal­nos­ti da dje­cu re­dov­no ša­lju u ško­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.