Ma­njim tvrt­ka­ma tre­ba po­moć da iz­a­đu na tr­ži­šte EU

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Od 316 an­ke­ti­ra­nih, 37% iz­ja­vi­lo je da su ula­skom u EU po­če­li iz­vo­zi­ti pro­izvo­de na tr­ži­šte Uni­je, 40% po­ve­ća­lo je iz­voz, dok ih je 38% po­ve­ća­lo pri­hod Na tr­ži­štu EU pri­sut­no je 60 pos­to domaćih tvrt­ki, zna­čaj­ni­je su pri­sut­ne one ve­li­ke, pri­je sve­ga iz ke­mij­ske, drv­no­pre­ra­đi­vač­ke i pre­hram­be­no­pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je, po­ka­za­la je naj­no­vi­ja an­ke­ta HGK o učin­ci­ma tro­go­diš­njeg člans­tva u EU, a ko­ja je pro­ve­de­na me­đu nji­ho­vih 316 čla­no­va-tvrt­ki. Ka­ko na­vo­de u HGK, ana­li­za uka­zu­je da je raz­log ve­će pri­sut­nos­ti ve­li­kih tvrt­ki nji­ho­va fi­nan­cij­ska moć, pa je za­to po­treb­no osmiš­lja­va­nje do­dat­nih pro­gra­ma i mje­ra na­mi­je­nje­nih mi­kro, ma­lim i sred­njim po­du­ze­ći­ma, ko­je će se us­mje­ri­ti pre­ma ja­ča­nju kon­ku­rent­nos­ti, pa ta­ko i pri­sut­nos­ti na za­jed­nič­kom tr­ži­štu. An­ke­ta je po­ka­za­la da njih 20 pos­to ne pos­lu­je, ali na­mje­ra­va iz­vo­zi­ti na tr­ži­šte EU. Tri­de­set se­dam pos­to an­ke­ti­ra­nih tvrt­ki iz­ja­vi­lo je da su na­kon ula­ska u EU po­če­le iz­vo­zi­ti svo­je pro­izvo­de na tr­ži­šte Uni­je, dok je 40% njih po­ve­ća­lo iz­voz. Njih 38% bi­lje­ži po­ve­ća­ne pri­ho­de od iz­vo­za. Naj­bo­lje re­zul­ta­te po­ka­zu­ju ve­li­ke tvrt­ke kod ko­jih je 50% po­če­lo iz­vo­zi­ti, 64% po­ve­ća­lo je iz­voz, dok ih je 59% po­ve­ća­lo pri­ho­de od iz­vo­za. Is­to­dob­no je po­če­lo iz­vo­zi­ti sa­mo 28% mi­kro­po­du­ze­ća, 27% po­ve­ća­lo je iz­voz na­kon ula­ska u EU, dok 26% njih bi­lje­ži po­ve­ća­ne pri­ho­de od iz­vo­za. Sek­tor­ski gle­da­ju­ći, naj­bo­lje re­zul­ta­te bi­lje­že po­ljo­pri­vre­da i ri­bar­stvo te pre­hram­be­no­pre­ra­đi­vač­ka in­dus­tri­ja ko­je bi­lje­že rast pla­sma­na pro­izvo­da. Ne­što vi­še od jed­ne tre­ći­ne is­pi­ta­ni­ka iz­ja­vi­lo je da ula­zak u EU ni­je olak­šao pos­lo­va­nje, ali su za­to svi u IT in­dus­tri­ji i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma po­t­vr­di­li da im je pos­lo­va­nje olak­ša­no.

Tre­ći­na is­pi­ta­ni­ka rek­la je da im ula­skom u EU ni­je olak­ša­no pos­lo­va­nje, ali jest svi­ma u IT sek­to­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.