Ma­rin Ma­ti­ja­ca i tre­ći man­dat na če­lu Tri­gla­va

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

Nad­zor­ni od­bor Tri­glav osi­gu­ra­nja po­t­vr­dio je no­vi če­tve­ro­go­diš­nji man­dat na če­lu hr­vat­ske po­druž­ni­ce slo­ven­skog osi­gu­ra­va­te­lja Ma­ri­nu Ma­ti­ja­ci. Na mjes­to čla­na upra­ve ime­no­va­li su De­ni­sa Bur­ma­za ko­ji je do­sad ra­dio kao po­moć­nik upra­ve Tri­gla­va za po­dru­čje pro­da­je i in­for­ma­ti­ke. Ma­ti­ja­ca je po stru­ci in­že­njer ma­te­ma­ti­ke i in­for­ma­ti­ke te ma­gis­tar ak­tu­ar­ske ma­te­ma­ti­ke s 15 go­di­na is­kus­tva u osi­gu­ra­nju, dok je Bur­maz di­plo­mi­ra­ni in­že­njer elek­tro­teh­ni­ke i ma­gis­tar eko­no­mi­je. Go­di­na­ma je ra­dio u IT in­dus­tri­ji, a u osi­gu­ra­nje pre­la­zi 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.