Pre­ki­nu­ta pre­mi­je­ra – vje­tar ot­pu­hao Mle­tač­kog tr­gov­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - kul­tu­ra@ve­cer­nji.net Ma­ja Pej­ko­vić-Ka­ćan­ski

Kad su se di­gli va­lo­vi mno­gi su vr­lo glas­no grin­ta­li ka­ko je vr­lo hra­bro i ja­ko ri­skant­no ra­di­ti pred­sta­vu u Oce­ano­graf­skom ins­ti­tu­tu

Zbog vr­lo ja­kog vje­tra ko­ji je pri­je­tio raz­ni­je­ti rek­vi­zi­te, no­sa­če svje­tla, tri­bi­ne, u sri­je­du na­ve­čer, ne­pu­ni sat na­kon po­čet­ka is­pred Oce­ano­graf­skog ins­ti­tu­ta pre­ki­nu­ta je pre­mi­jer­na izved­ba Sha­kes­pe­are­ova “Mle­tač­kog tr­gov­ca”, ko­ji je re­ži­rao gost iz Ru­si­je Alek­san­dar Ogar­jov. Na ovu pre­mi­je­ru, uz Puc­ci­ni­je­vu “Tu­ran­dot”, oči­to sre­diš­nji do­ga­đaj ovo­go­diš­njeg Split­skog lje­ta, sti­gli su broj­ni poz­na­ti i pu­no glu­ma­ca, me­đu os­ta­li­ma pjes­nik Dra­go Štam­buk, Jo­sip Ra­de­ljak Di­kan, Anja Šo­va­go­vić Des­pot, Mat­ko Tre­bo­tić... Za­nim­lji­vo je da se pred­sta­va odvi­ja u mo­ru, na iz­gra­đe­nom pon­to­nu, ža­lu, me­đu pu­bli­kom, a i gle­da­li­šte je po­di­je­lje­no u ne­ko­li­ko sek­to­ra. Jak vje­tar re­me­tio je čuj­nost, a kad su se di­gli va­lo­vi, po­pr­ska­ni gle­da­te­lji s juž­ne tri­bi­ne u stam­pe­du su po­če­li “bje­ža­ti”. In­ten­dan­tu Go­ra­nu Go­lov­ku ni­je pre­os­ta­lo ni­šta dru­go ne­go ob­z­na­ni­ti pre­kid pred­sta­ve. – Ova je ve­čer, na ža­lost, upro- pa­šte­na, ali si­gur­nost nam je na pr­vom mjes­tu. Pu­bli­ci će­mo po­nu­di­ti po­vrat nov­ca ili za­mje­na ulaz­ni­ca – po­ru­čio je. Za­nim­lji­vi su bi­li ko­men­ta­ri u auto­bu­su Pro­me­ta ko­ji je zbog ne­mo­guć­nos­ti par­ki­ra­nja na pun­ti Mar­ja­na gle­da­te­lje vo­zio od te­atra do Ins­ti­tu­ta i na­trag. Mno­gi su vr­lo glas­no grin­ta­li ka­ko je vr­lo hra­bro i ja­ko ri­skant­no ra­di­ti pred­sta­vu u Oce­ano­graf­skom ins­ti­tu­tu. Pri­go­va­ra­li su da je ri­ječ o “eks­pe­ri­men­tu” ko­ji će oči­to pu­no ko­šta­ti i ka­ko ta lo­ka­ci­ja baš i ni­je naj­pri­mje­re­ni­ja. Mo­žda bi po­dru­mi Di­ok­le­ci­ja­no­ve pa­la­če bi­li pu­no adek­vat­ni­ji? Ili čak sa­mo ka­za­li­šte? I ka­ko se ni­je mo­gao do­bro pra­ti­ti tekst. I ka­ko su se glum­ci na­mu­či­li mje­sec i pol da­na. I ka­ko je sve ne­ka­ko “šup­lje”... No, za pra­ve ko­men­ta­re tre­ba od­gle­da­ti “Mle­tač­kog tr­gov­ca” u Oce­ano­graf­skom ins­ti­tu­tu, u ko­jem je an­ga­ži­ran bro­jan glu­mač­ki an­sambl i gost Oz­ren Gra­ba­rić, ko­ji tu­ma­či glav­nu ulo­gu. A, sri­je­du na­ve­čer na­pros­to tre­ba “za­bo­ra­vi­ti” jer ni­je bi­la nak­lo­nje­na Spli­ća­ni­ma. Na Po­lju­du iz­gu­bio Haj­duk, vje­tar pre­ki­nuo pre­mi­je­ru...

Pu­bli­ci ko­ja se raz­bje­ža­la bit će po­nu­đen po­vrat nov­ca ili za­mje­na ulaz­ni­ca za dru­gu iz­ved­bu

Gost u glav­noj ulo­zi Oz­re­na Gra­ba­ri­ća doš­la je vi­dje­ti ko­le­gi­ca Anja Šo­va­go­vić Des­pot

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.