“Cr­te­ži” Iva­na Do­rog­hyja u Ga­le­ri­ji sve­ti Je­ro­lim

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Uči­li­šte za li­kov­no obra­zo­va­nje, kre­ativ­nost i di­zajn – Stu­dio Ta­nay pri­re­đu­je iz­lož­bu dje­la Iva­na Do­rog­hyja u Ga­le­ri­ji sve­ti Je­ro­lim u Starom Gra­du na oto­ku Hva­ru. Iz­lož­ba “Cr­te­ži” otva­ra se u ne­dje­lju 14. ko­lo­vo­za u 21 sat, a sa­dr­ža­va se­ri­ju od 20 cr­no-bi­je­lih ap­s­trak­t­nih cr­te­ža ra­đe­nih ki­ne­skim tu­šem. Izve­de­ni su če­lič­nim pe­ri­ma raz­li­či­tih deb­lji­na. Re­al­ni mo­ti­vi tran­sfor­mi­ra­ni su ni­zom ges­tu­al­nih po­te­za u ap­s­trak­t­ni iz­raz ve­će ili ma­nje aso­ci­ja­ci­je na kon­kret­ne iz­vo­re. Skup­ni na­zi­vi pri­zo­ra od­no­se se na auto­ro­vu že­lju za ano­nim­noš­ću mo­ti­va, ali pri­ka­za­ni cr­te­ži i pri­zo­ri su sa­mog na­či­na cr­ta­nja, autor­skog ru­ko­pi­sa – ges­te. Men­tal­na, ali i fi­zič­ka uvjež­ba­nost cr­tač­ke ges­te po­dra­zu­mi­je­va niz pret­hod­nih ski­ca na ko­ji­ma se sva­ki de­talj ne uvjež­ba­va, ne­go po­nav­lja kao izved­ba ko­nač­nog obli­ka, čis­tim auto­ma­tiz­mom po­put uvjež­ba­na pot­pi­sa ko­ji ima svo­je ina­či­ce i ni­kad ni­je is­ti. Iz­lož­ba je umjet­nič­ki do­pri­nos obi­lje­ža­va­nju 2400. go­diš­nji­ce ute­me­lje­nja Sta­rog Gra­da na Hva­ru, is­ti­ču or­ga­ni­za­to­ri i po­zi­va­ju na otvo­re­nje u ne­dje­lju i raz­gle­da­va­nje do 28. ko­lo­vo­za.

Iz­lož­ba je umjet­nič­ki do­pri­nos obi­lje­ža­va­nju 2400. go­diš­nji­ce ute­me­lje­nja Sta­rog Gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.