Puš­nik ni­je do­ve­den da bu­de 15 bo­do­va iza Di­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (om)

Slo­ve­nac je do­ve­den da bi pro­mi­je­nio omje­re, i bez nje­ga je Haj­duk sva­ke go­di­ne bo­dov­no de­be­lo za­os­ta­jao za Di­na­mom Bi­lo je to gru­bo pri­zem­lje­nje, Dinamo sa Zlat­kom Kranj­ča­rom na klu­pi “če­tvor­kom” usred Po­lju­da vra­tio je Haj­duk u re­al­nost. Ma­ri­ja­nu Puš­ni­ku us­pje­lo je ono što ni­jed­nom tre­ne­ru bi­je­lih ni­je us­pje­lo od 1986. go­di­ne, ovo je naj­te­ži do­ma­ći po­raz Haj­du­ka u der­bi­ji­ma na­kon ta­daš­njih Ći­ri­nih 4:0. Pri­ča o Haj­du­ko­vu bol­nom po­sr­ta­ju vr­lo je jed­nos­tav­na, Dinamo je pu­no kva­li­tet­ni­ja mom­čad. I tu sve sta­je. – Naj­go­re je kad pri­miš gol u po­s­ljed­njoj mi­nu­ti pr­vog di­je­la. Ta­da igra­či­ma jed­nos­tav­no ne­maš što re­ći u svla­či­oni­ci, te­ško ih je dig­nu­ti – go­vo­rio je Puš­nik dan pri­je der­bi­ja, kao da je znao da će mu se to do­go­di­ti. Taj pr­vi gol ve­le­maj­sto­ra Mar­ka Ro­ga do­tu­kao je Spli­ća­ne. Baš u toj ak­ci­ji vi­dje­la se sva nek­va­li­te­ta i tak­tič­ka neo­bra­zo­va­nost Haj­du­ko­vih igra­ča. U Haj­du­ku sa­da po­ku­ša­va­ju ne pas­ti u de­pre­si­ju. – Dinamo će bi­ti pr­vi s 10-15 bo­do­va pred­nos­ti – re­kao je Puš­nik. Mo­gao je i bez to­ga, ni­je upu­tio baš ne­ku po­ziv­ni­cu za nas­ta­vak se­zo­ne. Ni­je ga Haj­duk an­ga­ži­rao da bu­de pet­na­es­tak bo­do­va iza Di­na­ma jer ta pri­ča tra­je već go­di­na­ma. Puš­nik je an­ga­ži­ran da pro­mi­je­ni te omje­re. A ova­ko is­pa­da da se već pre­dao...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.