Grom iz ve­dra ne­ba po­go­dio mom­čad Ora­šja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (mm, zv)

U pre­dje­lu slje­po­oč­ni­ce grom je po­go­dio Adi­na Ali­ho­dži­ća ko­jeg je ani­mi­ra­lo tri li­ječ­ni­ka i pet me­di­cin­skih ses­ta­ra Čak osme­ro no­go­me­ta­ša klu­ba Ora­šja po­go­dio je grom za vri­je­me tre­nin­ga. Je­dan je igrač te­ško oz­li­je­đen i ju­čer se, u tre­nut­ku za­klju­če­nja bro­ja, još bo­rio za ži­vot. U sri­je­du oko 18.40 sa­ti grom je uda­rio ne­da­le­ko ru­ba šes­na­es­ter­ca, go­to­vo iz ve­dra ne­ba i ni­je si­je­va­lo – ka­žu oče­vi­ci. Grom je obo­rio se­dam- osam igra­ča. Na­kon ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka no­go­me­ta­ši us­ta­ju i bje­že pre­ma svla­či­oni­ci, sa­mo je ti­je­lo Adi­na Ali­ho­dži­ća os­ta­lo ne­po­mič­no na trav­nja­ku.– Bio sam naj­bli­ži, do­tr­čao sam do nje­ga i okre­nuo ga. Bio je sav crn, opre­ma na nje­mu raz­de­ra­na, iz nje­ga se di­mi­lo. Pri­zor je bio stra­šan! Od­ni­je­li smo ga pred svla­či­oni­cu. Fizioterapeut Ad­nan Kur­ba­šić u dva po­ku­ša­ja ga je oživ­lja­vao – drh­ta­vim gla­som go­vo­ri na­pa­dač El­ve­din Ale­tić. – Grom ga je po­go­dio toč­no u gla­vu u pre­dje­lu li­je­ve slje­po­oč­ni­ce. Hit­na po­moć sti­gla je u re­kord­nom ro­ku i br­zo smo ga re­ani­mi­ra­li, uklju­či­li ki­sik i otvo­ri­li ven­ski put. Da­li smo mu dvi­je injek­ci­je i br­zo ga do­pre­mi­li u Dom zdrav­lja. Ani­mi­ra­la su ga tri li­ječ­ni­ka i pet ses­ta­ra – ka­zao je li­ječ­nik, dr. Zo­ran Bu­di­mić.

Na­kon uda­ra gro­ma vi­še je igra­ča za­tra­ži­lo li­ječ­nič­ku po­moć, a ne­ki su za­dr­ža­ni u bol­ni­ci

BIN­GO/ 31. ko­lo

Tre­ner no­go­me­ta­ša Ora­šja Ma­to Ne­ret­ljak u bol­ni­ci je obi­šao oz­li­je­đe­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.