IBM pred­sta­vio Mo­del 5150, pr­vo osob­no ra­ču­na­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Na da­naš­nji dan 1981. go­di­ne IBM je pred­sta­vio Mo­del 5150, pr­vo osob­no ra­ču­na­lo u po­vi­jes­ti ra­ču­nal­ne teh­ni­ke. No­vi PC bio je di­men­zi­ja pre­no­si­vog pi­sa­ćeg stro­ja, te­žak 11,3 ki­lo­gra­ma. Po­kre­tao ga je In­te­lov 4,77 MHz pro­ce­sor sas­tav­ljen od čak 29.000 tran­zis­to­ra. RAM me­mo­ri­ja se s baz­nih 16 mo­gla pro­ši­ri­ti do 256 kB, dok je ROM imao sve­ga 40 kB. Sus­tav se mo­gao na­do­gra­di­ti s dva 5,25-in­č­na flop­py di­ska. Baz­na ci­je­na od 1565 do­la­ra po­dra­zu­mi­je­va­la je sis­tem­sku ku­ti­ju, tip­kov­ni­cu te gra­fič­ku kar­ti­cu za pri­klju­čak na mo­ni­tor ili te­le­vi­zor. Do­dat­ni prin­ter, mo­ni­tor, dva do­dat­na flop­py di­ska te me­mo­ri­ja, adap­ter za igri­ce i niz apli­ka­ci­ja mo­gli su ci­je­nu po­dig­nu­ti i do go­to­vo 6000 do­la­ra.

Baz­na ci­je­na bi­la je 1565 do­la­ra, ali uz prin­ter, mo­ni­tor, adap­ter za igri­ce mo­gla je do­se­ći i 6000 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.