Smi­je­ni­li rad­ni­ke, a oni pos­tu­pa­li po pro­pi­si­ma!?

Šlep-služ­be su pre­ko mosta vo­zi­le kamp-ku­ći­ce za 150 eura

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - jo­sip.bo­hu­tin­ski@Ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZA­GREB

Rad­ni­ci su smi­je­nje­ni jer ni­su na­dre­đe­ne oba­vi­jes­ti­li o do­ga­đa­ji­ma na mos­tu

Služ­be ARZ-a, HAC- ONC-a, po­li­ci­je i in­s­pek­ci­je ut­vr­dit će je li pri­je­voz šlep-služ­bom vo­zi­la za ko­ja je za­bra­njen pro­met do­pus­tiv ili ni­je Vo­zi­la šlep-služ­bi ne­će vi­še mo­ći pre­vo­zi­ti mo­to­cik­le i kamp-ku­ći­ce pre­ko Krč­kog mosta u vri­je­me za­bra­ne pro­me­ta tim mos­tom za pr­vu sku­pi­nu vo­zi­la. Ta­ko su od­lu­či­le upra­ve tvrt­ki Auto­ces­te Ri­je­ka - Za­greb i HAC- ONC-a na­kon što je ot­kri­ve­no da ne­ki pri­je­voz­ni­ci is­ko­ri­šta­va­ju za­bra­nu pre­la­ska kam­pe­ra i mo­to­ci­ka­la pre­ko Krč­kog mosta zbog pre­ja­kog vje­tra ta­ko da vlas­ni­ci­ma tih vo­zi­la na­pla­ću­ju pri­je­voz pre­ko mosta za 50 ili 150 eura.

Re­gu­li­ra­ti ta­kav pri­je­voz

Po­vod toj za­bra­ni su do­ga­đa­ji na Krč­kom mos­tu za vi­kend od 5. do 7. ko­lo­vo­za. Vri­je­dit će do dalj­nje­ga od­nos­no sve dok struč­ne služ­be ARZ-a, HAC- ONC-a, po­li­ci­je i prometne in­s­pek­ci­je ne ut­vr­de je li pri­je­voz vo­zi­la ko­ji­ma je za­bra­njen pro­laz na vo­zi­li­ma tre­će ka­te­go- ri­je za ko­je ne vri­je­di ta za­bra­na do­pus­tiv ili ne. Ut­vr­di li se da je to do­pus­ti­vo, taj pri­je­voz mo­rat će se re­gu­li­ra­ti ta­ko da ga mo­gu obav­lja­ti sa­mo re­gis­tri­ra­ni pri­je­voz­ni­ci, ko­ji će po­tom za tu svo­ju us­lu­gu mo­ra­ti iz­da­va­ti i ra­ču­ne, što do­sad ni­su mo­ra­li. U HAC- ONC-u pro­ve­li su unu­tar­nju kon­tro­lu zbog do­ga­đa­ja na Krč­kom mos­tu proš­li vi­kend, ali ni­je ut­vr­đe­no da su dje­lat­ni­ci HAC- ONC-a pre­kr­ši­li pro­pi­se, a to ni­je ut­vr­di­la ni pro­met­na in­s­pek­ci­ja. No u ARZ-u ko­ji uprav­lja tim mos­tom i ope­ra­te­ru HACONC-u ipak su do­ni­je­li od­lu­ku o smje­na­ma zbog tih do­ga­đa­ja. Smi­je­nje­na su tri rad­ni­ka, i to vo­di­telj teh­nič­ke je­di­ni­ce odr­ža­va­nja Most Krk, Bo­ris Pav­ko­vić, te dvo­ji­ca vo­di­te­lja smje­ne na­plat­ne pos­ta­je Most Krk. – Od­lu­ka o ka­drov­skim pro­mje­na­ma do­ne­se­na je na te­me­lju či­nje­ni­ca ko­je uka­zu­ju na to da u odre­đe­nim seg­men­ti­ma ovog do­ga­đa­ja ni­su is­ko­ri­šte­ne sve mo­guć­nos­ti u obav­lja­nju pos­lo­va ve­za­nih uz neo­me­ta­no odvi­ja­nje pro­me­ta na auto­ces­ta­ma, od­nos­no struč­ne služ­be ni­su pos­tu­pa­le u skla­du s in­ter­nim ak­ti­ma te pra­vo­dob­no i na vri­je­me iz­vje­šta­va­le svo­je na­dre­đe­ne – na­vo­de u HAC- ONC-u. Nji­ma se ta­ko za­mje­ra što svo­je še­fo­ve u ARZ-u i HAC- ONC-u ni­su oba­vi­jes­ti­li o to­me što se do­ga­đa na mos­tu i da šlep-služ­be is­ko­ri­šta­va­ju za­tva­ra­nje mosta za pr­vu ka­te­go­ri­ju vo­zi­la ka­ko bi za vi­so­ku ci­je­nu pre­vo­zi­le kamp-ku­ći­ce i mo­to­cik­le i ni­su za­tra­ži­li od njih tu­ma­če­nje pro­pi­sa. Ta­ko su ne­či­nje­njem na­šte­ti­li, sma­tra­ju u ARZ-u i HACONC-u, ugle­du obi­ju tvrt­ki. Osim to­ga, upra­va HAC- ONC-a da­la je i pi­sa­na upo­zo­re­nja s des­ti­mu­la­ci­jom vo­di­te­lju teh­nič­ke je­di­ni­ce na­pla­te ces­ta­ri­ne, po­moć­ni­ku vo­di­te­lja na­pla­te ces­ta­ri­ne te vo­di­te­lju prav­ca teh­nič­ke je­di­ni­ce.

Kak­va je ulo­ga po­li­ci­je?

U HAC- ONC-u na­vo­de i da je svim rad­ni­ci­ma ko­ji su smi­je­nje­ni sa svo­jih rad­nih mjes­ta po­nu­đen dru­gi ugo­vor o ra­du u skla­du s nji­ho­vom struč­nom spre­mom, dok su na is­ta rad­na mjes­ta ime­no­va­ni rad­ni­ci ko­ji za­do­vo­lja­va­ju kri­te­rij struč­nos­ti, a pred­lo­ži­li su ih nad­lež­ni di­rek­to­ri sek­to­ra. No u ci­je­loj pri­či o Krč­kom mos­tu os­ta­la je ne­jas­na ulo­ga po­li­ci­je, u či­joj je nad­lež­nos­ti re­gu­la­ci­ja pro­me­ta od­nos­no ko­ja s pro­met­ni­ca is­klju­ču­je vo­zi­la za ko­ja vri­je­di za­bra­na pro­me­to­va­nja. Pri­pad­ni­ci po­li­ci­je bi­li su na Krč­kom mos­tu i pro­tek­li vi­kend i pred nji­ho­vim se oči­ma sve to i odvi­ja­lo.

Krč­ki most bio je proš­li vi­kend za­tvo­ren za 1. sku­pi­nu vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.