Pred­sjed­ni­ca u trod­nev­nom po­sje­tu Me­đu­gor­ju, bi­la i na Br­du uka­za­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Kre­šić, Ma­ri­jan Si­vrić bih@ve­cer­nji.net ME­ĐU­GO­RJE

Bi­ti pred­sjed­nik, pje­vač, glu­mac... jav­na oso­ba i ano­nim­no pro­ves­ti go­diš­nji od­mor, po­sje­ti­ti zna­ko­vi­ta mjes­ta, su­sres­ti se s lju­di­ma – ne­mo­gu­ća je mi­si­ja. Proš­lo­ga tjed­na u Me­đu­gor­ju je pod ve­lom taj­nos­ti s mla­di­ma na Mla­di­fes­tu že­lio pro­ves­ti Jim Ca­vi­ezel, ko­ji je glu­mio Isu­sa Kris­ta u fil­mu Pa­si­ja, no to mu ni­je us­pje­lo, “ra­zot­krio” ga je – Fa­ce­bo­ok. U to se uvje­ri­la i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, ko­ja je u sri­je­du po­pod­ne s pri­ja­te­lji­ma sti­gla u Me­đu­go­rje. Ia­ko je po­sjet pom­no pla­ni­ran da ne pri­vu­če pre­vi­še po­zor­nos­ti, to oči­to ni­je us­pje­lo. U ma­ri­jan­sko sve­ti­šte hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca doš­la je na od­mor tri da­na. A na­kon obja­ve vi­jes­ti o do­la­sku, po­če­le su “pro­vje­re” u ko­jem je ho­te­lu od­sje­la, ku­da će se kre­ta­ti, s ki­me će se su­sres­ti. Čak su i iz ho­te­la Vil­la Re­gi­na, u ko­jem je od­sje­la, na­kon obja­ve da je sti­gla, obja­vi­li krat­ki vi­deo ka­ko je do­če­ku­ju vlas­ni­ci, ali i me­đu­gor­ski žup­nik fra Ma­rin­ko Ša­ko­ta. Ju­čer je bi­la u po­sje­tu me­đu­gor­skim fra­njev­ci­ma u ta­moš­njem žup­nom ure­du. Do­ma­ćin je bio žup­nik fra Ma­rin­ko Ša­ko­ta. S nji­ma se za­dr­ža­la u krat­kom raz­go­vo­ru. Na­kon to­ga us­li­je­dio je i us­pon na Br­do uka­za­nja, ali i Kri­že­vac, naj­vi­ši vrh u to­me di­je­lu Her­ce­go­vi­ne ko­jim do­mi­ni­ra križ, ali i po­gled pre­ma bro­ćan­skom i lju­bu­škom kra­ju. Na oba mjes­ta, Pod­br­du i Kri­žev­cu, du­bo­ko uro­nje­na u mis­li, mo­li­la se za bla­gos­lov obi­te­lji i na­ci­je. Sva ta mjes­ta htje­la je po­sje­ti­ti bez po­seb­ne pom­pe. No, ni u to­me ni­je us­pje­la, jer su se broj­ni ho­do­čas­ni­ci i mje­šta­ni že­lje­li fo­to­gra­fi­ra­ti s njom. Broj­ni Her­ce­gov­ci, pos­lo­vič­no sprem­ni za sve vr­ste pos­lo­va, da­va­li su “sa­vje­te” ka­ko Hr­vat­sku iz­vu­ći iz kri­ze. Dok se u Me­đu­gor­ju od­ma­ra­la i mo­li­la, od­la­zi­la je i u dru­ga mjes­ta Her­ce­go­vi­ne, gdje je raz­go­va­ra­la sa sve­će­ni­ci­ma, gos­po­dar­stve­ni­ci­ma, po­li­ti­ča­ri­ma, spor­ta­ši­ma... Ti­je­kom ova tri da­na, za vri­je­me oči­to rad­nog go­diš­njeg od­mo­ra, dje­lo­mič­no je po­re­me­ćen nje­zin i plan nje­zi­na pro­to­ko­la da se po­sve­ti sa­moj se­bi i mo­li­tvi na mi­sa­ma, na ko­je je od­la­zi­la uju­tro i na­ve­čer u Me­đu­gor­ju. Pred­sjed­ni­ci je u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne ovo dru­gi po­sjet Me­đu­gor­ju.

SU­SRET S FRA­NJEV­CI­MA Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić s me­đu­gor­skim fra­njev­ci­ma i žup­ni­kom fra Ma­rin­kom Ša­ko­tom (dru­gi zdes­na), ko­ji joj je bio do­ma­ćin u žup­nom ure­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.