Ku­pu­je­te li pro­izvo­de s OPG-a?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

NI­KO­LA BADOVINAC sin­di­ka­list

Ra­di­je ku­pim stva­ri od OPG-a ne­go u tr­go­vi­na­ma jer znam da je pu­no zdra­vi­je i da su pro­izvo­di do­ma­ći.

MI­LAN ŠULENTIĆ služ­be­nik

Od domaćih pro­izvo­đa­ča ku­pu­jem me­so i sve vr­ste po­vr­ća i vo­ća, čak i ako je skup­lje ne­go u tr­go­vi­na­ma.

ZDRAV­KO ŠTEFANČIĆ umi­rov­lje­nik

Po­vr­će ku­pu­jem is­klju­či­vo kod domaćih pro­izvo­đa­ča ko­ji ži­ve u mom kvar­tu. Ci­je­na ni­je u pi­ta­nju.

MA­TEA JADRIĆ eko­lo­ški teh­ni­čar

Zad­nje smo ku­pi­li bo­rov­ni­ce kod obi­telj­skog pro­izvo­đa­ča. Iz­nim­no su ukus­ne. Ni­je nam pro­blem ta­da pla­ti­ti. (sb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.