Od zem­lji­šta za OPG do fon­da si­gur­nos­ti i ma­njeg PDV-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­kon o po­ljo­pri­vred­nom zem­lji­štu - Do­ni­jet će­mo i pod­za­kon­ske ak­te ve­za­ne uz nje­go­vu pro­ved­bu ka­ko bi­smo odre­di­li pri­ori­te­te pri do­dje­li dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta ve­za­noj uz do­mi­cil­ne OPG-ove.

Pos­lo­va­nje us­ta­no­va ko­je se

ba­ve po­ljo­pri­vre­dom - Sve da­naš­nje jav­ne služ­be i ins­ti­tu­ci­je ko­je su ser­vis po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma bit će spo­je­ne u HPK. OPG-ovi će bi­ti je­di­ni obvez­ni čla­no­vi HPK. Os­no­va­ti Fond si­gur­nos­ti - Iz ovo­ga fon­da omo­gu­ćit će se in­ter­ven­ci­ja na ubla­ža­va­nju po­s­lje­di­ca u slu­ča­je­vi­ma ele­men­tar­ne ne­po­go­de. Sma­nji­ti PDV na hra­nu - Ka­ko bi­smo ba­rem dje­lo­mič­no sa­ču­va­li do­ma­ću pre­hram­be­no­pre­ra­đi­vač­ku in­dus­tri­ju i po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju, uvest će­mo sma­nje­ni PDV na hra­nu i re­pro­ma­te­ri­jal Za­ko­no­dav­ni ok­vir pro­tiv ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je - Re­gu­li­rat će­mo ne­po­šte­nu tr­go­vač­ku prak­su te po­ti­ca­ti zas­tup­lje­nost pre­hram­be­no-pre­ra­đi­vač­kih pro­izvo­da i do­mi­cil­nih hr­vat­skih re­gi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.