Ra­din mo­ra do­ći opet, ni­je imao pra­ve obras­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ZA­GREB Kan­di­dat za zas­tup­ni­ka ta­li­jan­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne Fu­rio Ra­din mo­rat će još jed­nom do­ći u Dr­žav­no iz­bor­no po­vje­rens­tvo (DIP) ka­ko bi pre­dao svo­ju kan­di­da­tu­ru jer u pe­tak, na­ime, ni­je imao ‘pra­ve’ obras­ce. Ra­din je, doz­na­je se u DIP-u, do­nio di­je­lom no­ve, a di­je­lom sta­re, od­nos­no obras­ce s par­la­men­tar­nih iz­bo­ra iz stu­de­no­ga, pa će, že­li li da mu kan­di­da­tu­ra bu­de ‘is­prav­na’ mo­ra­ti do­ći s no­vim obras­ci­ma, a ima rok do su­bo­te u po­noć. Ra­din no­vi­na­ri­ma to ni­je spo­mi­njao, re­kao da će za vri­je­me iz­bo­ra obja­vi­ti svoj “spo­ra­zum”, od­nos­no pro­gram s uvje­ti­ma pod ko­ji­ma je spre­man na su­rad­nju s vla­da­ju­ći­ma ka­ko bi se, ka­že, iz­bje­gle pri­če o tr­go­vi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.