Sta­tus od­go­ji­te­lja ne­će pu­ni­ti ra­đa­oni­ce

To što ra­de HDZ i SDP ni­su mje­re mo­der­ne po­li­ti­ke ko­ja omo­gu­ću­je eg­zis­ten­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na Ju­ra­sić di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net

U pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne ro­đe­na su sa­mo 18.004 dje­te­ta, što zna­či da će­mo ove go­di­ne nad­ma­ši­ti re­kord­no lo­šu proš­lu go­di­nu

Od HDZ-a s An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem na če­lu, ko­ji os­tav­lja do­jam mo­der­nog eu­rop­skog de­mo­kr­š­ćan­skog po­li­ti­ča­ra, i od Iva­ne Ma­le­tić ni­je se oče­ki­va­lo da će kao jed­nu od spa­so­nos­nih mje­ra de­mo­graf­ske po­li­ti­ke ko­je bi tre­ba­le po­če­ti zem­lju iz­vla­či­ti iz de­mo­graf­skog po­no­ra pred­lo­ži­ti uvo­đe­nje sta­tu­sa ro­di­te­lja od­ga­ja­te­lja u obi­te­lji­ma s če­tve­ro i vi­še dje­ce. Tak­vu mje­ru ima je­di­no Cr­na Go­ra, a ne­ma­ju je ra­zvi­je­ne eu­rop­ske zem­lje ko­je ima­ju sto­pe na­ta­li­te­ta iz­nad pro­sje­ka EU. Po­hval­no je ako HDZ že­li po­mo­ći ma­lo­broj­nim obi­te­lji­ma u Hr- vat­skoj s če­tve­ro i vi­še dje­ce, ali je dru­ga stvar tu so­ci­jal­nu mje­ru na­zi­va­ti de­mo­graf­skom i do­vo­di­ti gra­đa­ne u za­blu­du da će se zbog nje išta bit­no po­ve­ća­ti broj ro­đe­ne dje­ce jer ne­će. Kao što se ne­će pa­ro­vi od­lu­či­ti na di­je­te ni zbog 1000 eura nak­na­de za ro­đe­nje dje­te­ta.

Po­pu­lis­tič­ke mje­re

U zem­lji u ko­joj je sa­mo 6% če­tv­to­ro­đe­ne i vi­še­ro­đe­ne dje­ce, a sve­ga 12% tre­će­ro­đe­ne dje­ce, ni­je za oče­ki­va­ti da će zbog pla­će ko­ju im dr­ža­va obe­ća­va naj­ed­nom ti­su­će Hr­va­ti­ca po­hr­li­ti ra­đa­ti če­t­vr­to, pe­to di­je­te. U ovoj dr­ža­vi eg­zis­ten­ci­jal­ne ne­si­gur­nos­ti bez oz­bilj­ne i sta­bil­ne pro­na­ta­li­tet­ne po­li­ti­ke pa­ro­vi se te­ško od­lu­ču­ju i na pr­vo i dru­go di­je­te. Us­to od po­li­ti­ke za­ču­đu­je ne­poz­na­va­nje ili ig­no­ri­ra­nje pro­ble­ma su­vre­me­nih obi­te­lji i že­na jer ono što nu­de HDZ i SDP s još oskud­ni­jim mje­ra­ma ko­je su po­no­vi­li iz proš­le kam­pa­nje ni­su mje­re mo­der­ne obi­telj­ske po­li­ti­ke ko­je će ro­di­te­lji­ma omo­gu­ći­ti eg­zis­ten­ci­jal­nu si­gur­nost i us­kla­đi­va­nje obi­telj­skog i pro­fe­si­onal­nog ži­vo­ta. – Ni­jed­na stran­ka ne­ma cje­lo­vi­tu de­mo­graf­sku po­li­ti­ku, ne­go nu­di sa­mo par­ci­jal­ne mje­re ko­je ne­će da­ti re­zul­ta­te. To je bi­jeg od hr­vat­ske re­al­nos­ti i lu­ta­nje stran­ka i po­li­ti­ča­ra ko­ji ni­kad ni­su oz­bilj­no pris­tu­pi­li rje­ša­va­nju de­mo­graf­skih pro­ble­ma. Da­nas tre­ba po­tak­nu­ti mla­de da se od­lu­če i na pr­vo di­je­te, a za to je nuž­no osi­gu­ra­ti im eg­zis­ten­ci­ju, po­sao, da ima­ju krov nad gla­vom za ko­ji bi im dr­ža­va tre­ba­la su­bven­ci­oni­ra­ti ka­ma­te na kre­di­te i us­to nu­di­ti fi­nan­cij­ske pot­po­re za dru­go, tre­će di­je­te..., ula­ga­ti u jav­ne ser­vi­se za dje­cu vr­ti­će i jas­li­ce i po­pra­vi­ti po­lo­žaj za­pos­le­nih že­na – ka­že de­mo­graf prof. An­đel­ko Akrap. Za obe­ća­nje HDZ-a da će de­fi­ni­ra­ti sta­tus ro­di­te­lja od­ga­ja­te­lja u obi­te­lji­ma s če­tve­ro i vi­še dje­ce ko­ji će ima­ti pra­vo na pla­ću Akrap sa­mo kons­ta­ti­ra da su to po­pu­lis­tič­ke mje­re te da ni jed­no­krat­na nak­na­da od 7500 ku­na za ro­đe­nje dje­te­ta ne­će da­ti re­zul­ta­ta dok ne pos­to­je cje­lo­vi­te mje­re de­mo­graf­ske po­li­ti­ke te po­seb­ne olak­ši­ce za mla­de u iz­van­grad­skim sre­di­na­ma.

Uvi­jek mo­že go­re...

Ina­če, u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne, pre­ma pr­vim re­zul­ta­ti­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, ro­đe­na su sa­mo 18.004 dje­te­ta, što zna­či da će ova go­di­na bi­ti lo­ši­ja od proš­le u ko­joj su ro­đe­na 37.503 dje­te­ta, što je bi­lo naj­ma­nje ot­ka­ko se pra­te sta­tis­ti­ke u zem­lji. Ka­ko se pre­ma Pi­la­ro­vu ba­ro­me­tru hr­vat­skog druš­tva iz Hr­vat­ske naj­vi­še is­e­lja­va­ju mla­di u do­bi od 30 do 40 go­di­na, sa­mo se sma­nju­je baza mla­dih i za ra­đa­nje pr­vog i dru­gog dje­te­ta, a ka­mo­li če­t­vr­tog. Ali ne­ka se do­ima u kam­pa­nji da po­li­ti­ka ma­ri za iz­u­mi­ra­nje zem­lje.

Par­ci­jal­ne de­mo­graf­ske mje­re stra­na­ka ne­će da­ti re­zul­ta­te. Da­nas tre­ba po­tak­nu­ti mla­de da se od­lu­če i na pr­vo di­je­te PROF. DR. AN­ĐEL­KO AKRAP de­mo­graf

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.