Most je us­pio zbog fa­vo­ri­zi­ra­nja me­di­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Rek­li ste i to da že­li­te za­us­ta­vi­ti eks­pe­ri­men­te do­vo­đe­njem na vlast “po­li­tič­kih di­le­ta­na­ta i lo­kal­nih po­li­ti­ča­ra”, po­put Mosta. E sad, Mos­tu su pri­li­ku da su­dje­lu­ju u vlas­ti da­li bi­ra­či, a u ruj­nu bi i Ži­vi zid, od­lu­kom bi­ra­ča, mo­gao do­bi­ti ko­jeg zas­tup­ni­ka vi­še. Zar nis­te sklo­ni pri­hva­ti­ti sud bi­ra­ča? Sud je sud, pa i sud bi­ra­ča, i nji­ho­ve od­lu­ke mo­ra­ju svi pri­hva­ti­ti. Što se pak ti­če Ži­vog zi­da, oni se ne mo­gu us­po­re­đi­va­ti s Mos­tom. Ži­vi zid je kon­zis­tent­na op­ci­ja s jas­no de­fi­ni­ra­nim ci­lje­vi­ma i ide­ja­ma. S tim ci­lje­vi­ma i ide­ja­ma se mo­že­te ili ne mo­ra­te su­gla­si­ti, ali Ži­vi zid, za raz­li­ku od Mosta, ni­je dio te tzv. “do­go­vor­ne de­mo­kra­ci­je” SDP-a i HDZ-a. Most je svoj us­pjeh os­tva­rio za­hva­lju­ju­ći neviđenom me­dij­skom fa­vo­ri­zi­ra­nju ia­ko su an­ke­te upu­ći­va­le na to da će taj us­pjeh os­tva­ri­ti Ži­vi zid, a ne Most.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.