PO­MOĆ PRAVOME TATI DOKAZAT ĆE KO­LI­KO SMO VE­LI­KI

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Go­to­vo sva­ki mu­ška­rac, ako to po­že­li, mo­že bi­ti otac, ali sa­mo su ne­ki ta­te. I ne­ma tu pu­no mu­dros­ti, u toj krat­koj ri­je­či sa­že­ta je sva jed­nos­tav­nost ži­vo­ta. Zna­ju ta­te, po­seb­no oni ko­ji su ima­li tu ne­sre­ću da se su­sret­nu s bo­leš­ću svo­je dje­ce, ka­ko bol bo­li. Ali zna­ju ta­te i rje­še­nje. To vi­še je če­tve­ro­go­diš­nji Vi­to je­dan od naj­bo­ga­ti­jih dje­ča­ka na svi­je­tu. Bez ob­zi­ra na di­jag­no­zu. Ima svog ta­tu Sla­ve­na! Au­tis­tič­ni dje­čak još ne zna: da nje­gov Sla­ven ne­ma baš nje­ga, ne bi ni bi­lo ide­je o os­ni­va­nju Gra­da an­đe­la ni to­li­ke vo­lje ko­ja po­kre­će ta­tu. Ni pri­li­ke za dru­ge obo­lje­le Vi­ti­ne vrš­nja­ke. Jer ta­ta se do­sje­tio naj­jed­nos­tav­ni­je, ali naj­ko­ris­ni­je stva­ri na svi­je­tu. Onom svi­je­tu ko­ji sva­kod­ne­vi­cu vr­ti oko dje­čjih bol­nič­kih odje­la. Obi­te­lji­ma obo­lje­le dje­ce ko­ja se li­je­če u Za­gre­bu po­nu­dio je svo­ju ku­ću u op­ći­ni Ja­kov­lje kao Dom an­đe­la. A on sa svo­jim Vi­tom sre­đu­je sve ka­ko bi u dvor­cu Di­oš kod Da­ru­va­ra ure­dio ci­je­li Grad an­đe­la – mjes­to za obo-

Obi­te­lji­ma obo­lje­le dje­ce dao je svo­ju ku­ću, tre­ba ga po­dr­ža­ti i da po­dig­ne Grad an­đe­la

lje­lu dje­cu. Hu­ma­nom ges­tom uči­nio je mno­go, toč­no ono­li­ko ko­li­ko je po­treb­no da se i dru­ge za­gre­bač­ke ta­te uklju­če u pro­jekt – jer tak­vih u na­šem gra­du još ima. Skrom­no ure­đe­na ku­ća Sla­ve­na Vu­ji­ća re­zer­vi­ra­na je već do je­se­ni obi­te­lji­ma či­ja su dje­ca na raz­nim odje­li­ma pa su tak­vi smje­šta­ji nuž­ni. Osim bli­zi­ne bol­ni­ca i dje­ci, ta­ko po­nu­đen smje­štaj fi­nan­cij­ska je olak­ši­ca za kuć­ne bu­dže­te, iona­ko na­če­te pla­ća­njem raz­nih po­ma­ga­la i li­je­ko­va nuž­nih za opo­ra­vak naj­mla­đih. Kao što je nuž­no da ko­nač­no za­ži­vi Grad an­đe­la u ko­jem god on gra­du bio smje­šten, kao oaza u ko­joj će au­tis­tič­ni ma­li­ša­ni mo­ći slo­bod­no bi­ti ono što je­su. Za to je po­treb­na i na­ša po­moć. Pri­li­ka nam je to da po­ka­že­mo ka­ko smo baš svi ve­li­ki on­da ka­da je to do­is­ta po­treb­no. Jer sa­mo u po­tre­bi pre­poz­na­ju se pra­vi ma­me i ta­te – bez ob­zi­ra na to je li ri­ječ o nji­ho­vu ili su­sje­do­vu dje­te­tu. Gra­du an­đe­la po­treb­ne su do­na­ci­je, i to na broj ži­ro­ra­ču­na HR6824020061100784001, da bi što pri­je po­če­li s radom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.