Boš­nja­ci: Sre­bre­ni­ca ne smi­je bi­ti u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Sa­dik Ah­me­to­vić: Grad u ko­jem je po­či­njen ge­no­cid za ko­ji pos­to­je me­đu­na­rod­ne pre­su­de ne­ma al­ter­na­ti­vu Zas­tup­nik u Zas­tup­nič­kom do­mu Par­la­men­ta BiH Sa­dik Ah­me­to­vić naj­a­vio je ka­ko će uskoro bi­ti otvo­re­na ras­pra­va o do­no­še­nju od­lu­ke u skup­šti­ni op­ći­ne Sre­bre­ni­ca da se ras­pi­še re­fe­ren­dum na po­dru­čju op­ći­ne na ko­jem bi se od­lu­či­lo o iz­dva­ja­nju Sre­bre­ni­ce iz Re­pu­bli­ke Sr­p­ske. – Svjes­ni smo da re­fe­ren­du­mi u ovak­voj si­tu­aci­ji ni­su rje­še­nje, ali grad u ko­jem je po­či­njen ge­no­cid za ko­ji pos­to­je pre­su­de Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de i vi­še pre­su­da Ha­aškog tri­bu­na­la ne­ma al­ter­na­ti­vu ima­ju­ći u vi­du da OHR ne­će za­us­ta­vi­ti di­rek­t­no kr­še­nje Dayton­skog spo­ra­zu­ma od Skup­šti­ne i svih po­li­tič­kih ak­te­ra u RS – re­kao je Ah­me­to­vić za por­tal Klix.ba Upo­zo­rio je Ah­me­to­vić i na niz dru­gih pro­ble­ma s ko­ji­ma se sva­kod­nev­no su­sre­ću Boš­nja­ci u Sre­bre­ni­ci po­put pro­go­na, ne­do­pu­šte­nog učenja ma­te­rin­skog je­zi­ka kao i iz­rav­ne pri­jet­nje pred­sjed­ni­ka RS-a Do­di­ka da Boš­nja­ci mo­ra­ju iz­a­ći na re­fe­ren­dum ako že­le ži­vje­ti u RS-u. – Na­ša od­lu­ka o ras­pi­si­va­nju re­fe­ren­du­ma na po­dru­čju Sre­bre­ni­ce re­zul­tat je od­no­sa vlas­ti iz Ba­nje Lu­ke nas­pram dr­ža­ve i Boš­nja­ka u RS-u te pa­siv­nos­ti OHR-a u po­gle­du an­ti­dayton­skog dje­lo­va­nja vla­de RS-a i Mi­lo­ra­da Do­di­ka – re­kao je Ah­me­to­vić.

Sr­panj 2016. – 21. ob­ljet­ni­ca po­ko­lja u Sre­bre­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.