Pu­tin smi­je­nio moć­nog še­fa svog ka­bi­ne­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (bk)

Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin smi­je­nio je svog še­fa ka­bi­ne­ta Ser­ge­ja Iva­no­va, go­di­na­ma jed­nog od naj­moć­ni­jih lju­di Pu­ti no­va unu­traš­njeg kru­ga. Ovaj šez­de­set tro­go­diš­njak, ko­ji je ne­kad, baš kao i Pu­tin, bio član KGB-a, sa­da je ime­no­van “spe­ci­jal­nim pred­stav­ni­kom za pi­ta­nja za­šti­te oko­li­ša i tran­s­por­ta”, dok je na mjes­to še­fa Pu­ti­no­va ka­bi­ne­ta do­šao nje­gov biv­ši za­mje­nik An­ton Vaj­no. Ko­li­ko je Iva­nov bio utje­ca­jan i mo­ćan, vi­di se i po to­me što je svo­je­vre­me­no sma­tran za Pu­ti­no­va na­s­ljed­ni­ka, no za tu se po­zi­ci­ju ipak iz­bo­rio Dmi­trij Me­dve­dev.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.