Iz­najm­lji­va­či se mo­gu osi­gu­ra­ti od šte­ta ko­je po­či­ne gos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - ZA­GREB va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Po­li­ca osi­gu­ra­nja obu­hva­ća i ri­zik nez­go­de ko­ja se mo­že do­go­di­ti gos­tu – za lom no­ge ili ru­ke u apart­ma­nu is­pla­tit će im se nov­ča­na od­šte­ta U je­ku tu­ris­tič­ke se­zo­ne Grawe je na tr­ži­šte pus­tio “se­zon­ski pri­la­go­đen” pro­izvod: pru­ža­te­lji­ma us­lu­ga pri­vat­nog smje­šta­ja, ka­pa­ci­te­ta do 20 kre­ve­ta, na­mi­je­ni­li su osi­gu­ra­nje od šte­ta ko­je se mo­gu do­go­di­ti u apart­ma­ni­ma; na gra­đe­vin­skom di­je­lu i stva­ri­ma u objek­tu, ali i osob­nim stva­ri­ma gos­ti­ju. Za­nim­lji­vo je da po­li­ca po­kri­va i od­go­vor­nost pre­ma gos­ti­ma do­go­di li im se ti­je­kom bo­rav­ka nez­go­da. – Ako se gost za vri­je­me tu­ši­ra­nja po­s­kliz­nuo, pao i slo­mio no­gu, nak­na­dit će mu se pro­ci­je­nje­ni pos­to­tak inva­lid­nos­ti – objas­ni­la je Snje­ža­na Žok­vić iz Grawe­ova odje­la za ne­ži­vot­na osi­gu­ra­nja te do­da­la da su, sklo­pi li se po­li- ca, osi­gu­ra­ni svi pri­jav­lje­ni gos­ti ko­ji ti­je­kom osi­gu­ra­va­telj­ne go­di­ne bo­ra­ve u tom objek­tu. Ci­je­na pre­mi­je ovi­si o ve­li­či­ni objek­ta, ci­je­ni gradnje i ure­đe­nju, a kao pri­mjer su uze­li ku­ću po­vr­ši­ne 150 če­tvor­nih me­ta­ra za ko­ju bi go­diš­nja pre­mi­ja iz­no­si­la oko 18,7 eura mje­seč­no, od­nos­no 1,5 eura po če­tvor­nom me­tru go­diš­nje. Na­po­mi­nju da na ovaj na­čin iz­najm­lji­vač pre­ba­cu­je ri­zik na osi­gu­ra­va­te­lja jer mu ne­pre­dvi­đe­ne si­tu­aci­je u ra­du s gos­ti­ma mo­gu do­ni­je­ti go­le­me tro­ško­ve, ali i do­ves­ti do pre­ki­da pos­lo­va­nja. U slu­ča­ju štet­nog do­ga­đa­ja, osi­gu­ra­nje se obve­zu­je u što kra­ćem ro­ku pro­ci­je­ni­ti šte­tu i is­pla­ti­ti od­šte­tu ka­ko bi iz­najm­lji­vač mo­gao što pri­je nas­ta­vi­ti s pru­ža­njem us­lu­ge. Od 3,4 mi­li­ju­na no­će­nja, za­bi­lje­že­nih u lip­nju u Hr­vat­skoj, u pri­vat­nom ih je smje­šta­ju os­tva­re­no naj­vi­še – 37,5 pos­to, a sli­je­de ho­tel­ski smje­štaj (27,2 pos­to) i kam­po­vi (25 pos­to). Po­traž­nja za obi­telj­skim smje­šta­jem ras­te iz go­di­ne u go­di­nu, i to ne sa­mo lje­ti.

Igor Pu­re­ta Pred­sjed­nik upra­ve Grawea ko­ji je no­vu us­lu­gu na­mi­je­nio pri­vat­nom smje­šta­ju do 20 kre­ve­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.