Cilj je do 2020. do­se­ći gos­po­dar­ski rast od 3,88 pos­to BDP

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1. Po­rez­na po­li­ti­ka za lak­še pos­lo­va­nje

PDV za sa­da ne tre­ba mi­je­nja­ti, po­rez na do­bit sma­nji­ti na 17 pos­to, ali i uki­nu­ti pla­ća­nja pre­duj­ma, a neo­pre­zi­vi dio do­hot­ka po­ve­ća­ti go­diš­nje za 100 ku­na kroz če­ti­ri go­di­ne.

3. I jav­nim ra­do­vi­ma do ve­ćeg za­poš­lja­va­nja

Jav­ni ra­do­vi tre­ba­ju se or­ga­ni­zi­ra­ti od stra­ne lo­kal­nih za­jed­ni­ca ka­ko bi se po­tak­nu­lo za­poš­lja­va­nje za što Hr­vat­ska mo­že ko­ris­ti­ti sred­stva EU za bor­bu pro­tiv ne­za­pos­le­nos­ti. U tu svr­hu os­no­va­la bi se na­ci­onal­na agen­ci­ja

2. Izvoz­na ofen­zi­va

U njoj će na­gla­sak bi­ti na po­rez­nim olakšicama, se­lek­tiv­nom kre­di­ti­ra­nju i inves­ti­ra­nju u iz­voz­ni sek­tor, po­rez­nim olakšicama na ino­va­ci­je u iz­voz­nom sek­to­ru, uk­la­nja­nje pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta i uvo­đe­nje gos­po­dar­ske di­plo­ma­ci­je

4. Sti­mu­li­ra­ti za­poš­lja­va­nje ma­njim po­re­zi­ma

Po­treb­no je sti­mu­li­ra­ti za­poš­lja­va­nje mla­dih (po­se­bi­ce vi­so­ko­obra­zo­va­nih) na na­čin da se po­du­ze­ća ko­ja ih za­poš­lja­va­ju os­lo­bo­de pla­ća­nja di­je­la po­re­za na do­bit ovis­no o bro­ju rad­ni­ka ko­je za­pos­le

5. Osob­ni ban­krot ne­će po­mo­ći

Duž­nič­ko rop­s­tvo u ko­jem se na­la­zi ve­li­ki broj gra­đa­na ne mo­že se rje­ša­va­ti za­ko­nom o osob­nom ban­kro­tu, ne­go rje­še­nje tre­ba tra­ži­ti u do­go­vo­ru s ban­ka­ma i po­dje­li te­re­ta iz­me­đu gra­đa­na, dr­ža­ve i ba­na­ka.

Most ima mi­ni pro­gram za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva ko­ji bi uki­nuo su­viš­ne odred­be i pa­pi­ro­lo­gi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.