Biv­ši po­li­ca­jac op­tu­žen za puc­nja­vu u par­ku u Ri­je­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

Tu­ži­telj­stvo je po­di­glo op­tuž­ni­cu pro­tiv biv­šeg po­li­caj­ca Mi­la­na Vur­de­lje (59) ko­ji je 13. ve­lja­če u par­ku u sre­di­štu Ri­je­ke is­pa­lio ne­ko­li­ko hi­ta­ca u 60-go­diš­njeg mu­škar­ca. Na­kon sva­đe iz­vu­kao je pi­štolj i s naj­ma­nje dva hi­ca po­go­dio mu­škar­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.