Di­rek­tor HTZ-a usred tu­ris­tič­ke se­zo­ne oti­šao na go­diš­nji od­mor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (J. Bo­hu­tin­ski)

U Hr­vat­skoj je špi­ca tu­ris­tič­ke se­zo­ne, a di­rek­tor Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce (HTZ) Ra­to­mir Ivi­čić je na go­diš­njem od­mo­ru!? Ot­kri­li su to no­vi­na­ri por­ta­la Ši­be­nik.in kad su ga htje­li pi­ta­ti je li nor­mal­no to što je di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je Že­lja­na Ši­kić na go­diš­njem od­mo­ru ta­ko­đer usred lje­ta. Od Ivi­či­ća na to pi­ta­nje ni­su do­bi­li od­go­vor jer su im u ure­du HTZ-a rek­li da je di­rek­tor na dvo­tjed­nom go­diš­njem od­mo­ru. – Kak­vo je to pi­ta­nje je­sam li na go­diš­njem ili ne? Umjes­to tih smi­ješ­nih pi­ta­nja bi­lo bi bo­lje da me pi­ta­te o sta­tis­ti­ka­ma no­će­nja i po­sje­ta žu­pa­ni­ji, a ne da se za­ma­ra­te mo­jim go­diš­njim – ka­za­la je Ši­kić no­vi­na­ri­ma. Us­t­vr­di­la je i da je lje­to je­di­no vri­je­me u go­di­ni ka­da dje­lat­ni­ci žu­pa­nij­skih tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca za­pra­vo mo­gu oti­ći na go­diš­nji od­mor bu­du­ći da glav­ni­nu pos­la obav­lja­ju zi­mi. Ta­ko su u Hr­vat­skoj ne­ki od čel­nih lju­di tu­riz­ma uze­li od­mor on­da kad je pos­la u tu­riz­mu naj­vi­še, u ova dva-tri ljet­na mje­se­ca. Umjes­to da su na te­re­nu ka­ko bi bi­li si­gur­ni da sve do­bro funk­ci­oni­ra, da su gos­ti­ma na ras­po­la­ga­nju u sva­kom tre­nu, oni su od­lu­či­li uze­ti go­diš­nji od­mor i bi­ti – tu­ris­ti.

Na od­mo­ru je i Že­lja­na Ši­kić, še­fi­ca TZ Ši­ben­skok­nin­ske žu­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.