Iz­mje­ri­te br­zi­nu in­ter­ne­ta Fas­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ko­li­ko je br­za va­ša ve­za s in­ter­ne­tom? Čes­to se to za­pi­ta­mo; već pos­to­je mno­ge apli­ka­ci­je ko­je će da­ti brz i jed­nos­ta­van od­go­vor na to pi­ta­nje – kao što je po­pu­lar­ni Spe­ed­test.net – ali ni­jed­na ne nu­di ta­ko jed­nos­ta­van od­go­vor kao Fast spe­ed test, pi­še Di­gi­tal­no.hr, por­tal za teh­no­lo­gi­ju. Ne­vje­ro­jat­no jed­nos­tav­na aplikacija ko­ja ne­ma do­dat­nih mo­guć­nos­ti, ne­go sa­mo tu jed­nu, da iz­mje­ri ko­li­ko je in­ter­net brz u tom tre­nut­ku, bez do­dat­nih kom­pli­ka­ci­ja. Sva­ka­ko is­pro­baj­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.