Pop-gla­di­ja­to­ri u pul­skoj Are­ni i ro­ke­ri na Špan­cir­fes­tu spa­ša­va­ju ljet­nu se­zo­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Hr­vo­je Hor­vat NAŠ GLAZBENI KRITIČAR PI­ŠE O TRENDOVIMA NA HR­VAT­SKOJ ESTRADNOJ SCE­NI

Ako ste ovo­ga lje­ta pra­ti­li ko­cert­nu glaz­be­nu sce­nu ili sa­mo do­bi­va­li ma­ilo­ve s ime­ni­ma ko­ja su nas­tu­pa­la u pul­skoj Are­ni, jas­no vam je da je taj pres­tiž­ni do­ma­ći kon­cert­ni pros­tor ove se­zo­ne odi­grao ve­li­ku ulo­gu, go­to­vo glav­nu, kao ne­ka fa­ca u fil­mo­vi­ma ko­ji se on­dje vr­te na Pul­skom film­skom fes­ti­va­lu. Ali s vi­še pu­bli­ke u gle­da­li­štu za vri­je­me kon­ce­ra­ta ne­go na fil­mo­vi­ma. Na­ime, ili su se pok­lo­pi­le sat­ni­ce i tur­ne­je/obja­va al­bu­ma ili je do­ma­ća rock i pop-sce­na opet po­če­la ras­ti, ali za raz­li­ku od fan­tom­skog BDP-a sa­svim su jas­ni po­ka­za­te­lji ko­ji go­vo­re da su do­ma­ći glaz­be­ni­ci ovo­ga lje­ta u Are­ni odra­di­li po­sao ka­kav ni­su se­zo­na­ma.

Plant i Sta­tus Quo

Ve­li­ki ljet­ni kon­cer­ti na otvo­re­no­me uvi­jek su stvar pres­ti­ža, a pul­ska Are­na svo­je­vr­s­ni je šlag na tor­ti. Zad­njih se­zo­na lak­še se ula­zi u Are­nu, na­kon što je go­di­na­ma lo­kal­ni or­ga­ni­za­tor mo­no­po­lis­tič­ki odre­đi­vao ko­ji pro­gram pus­ti­ti, a ko­ji od­bi­ti. Još uvi­jek ne­ma Thom­p­so­na, ko­ji je jed­ne go­di­ne ta­ko­đer na­mje­ra­vao on­dje nas­tu­pi­ti, a kao što vi­di­mo po cir­ku­su ko­ji je na­pra­vio na kon­cer­tu u Kni­nu, či­ni se da i ne­će sko­ro do Are­ne. No, mno­gi dru­gi po­pu­lar­ni glaz­be­ni­ci ovog su lje­ta nas­tu­pi­li u Are­ni i, što je naj­važ­ni­je, pu­ni­li je s ne­ko­li­ko ti­su­ća po­sje­ti­te­lja. Ako bi­smo ova­ko na­br­zi­nu sa­mo na­bro­ji­li tko je sve svi­rao u Are­ni, po­pis bi bio po­du­lji. Ali či­nje­ni­ca da su mno­gi kon­cer­ti bi­li ras­pro­da­ni go­vo­ri da do­ma­ća pu­bli­ka ima vo­lju po­teg­nu­ti do Are­ne, ko­ja joj se, valj­da, po­seb­no svi­đa. La­ni je Go­ran Bre­go­vić u sklo­pu tur­ne­je „Bi­je­lo dug­me 40 go­di­na“sni­mio on­dje DVD ko­ji će usko­ro bi­ti objav­ljen. Da ne is­pad­ne da sa­mo Da­vid Gil­mo­ur eks­pres­no pro­da­je ulaz­ni­ce, slič­no su na­pra­vi­li do­ma­ći glaz­be­ni­ci či­ji su fan pi­to­vi pro­da­va­ni eks­pres­nom br­zi­nom, pa on­da par­ter i tri­bi­ne. Da­pa­če, na­kon us­pje­ha Gil­mo­ura, aus­trij­ski or­ga­ni­za­tor ove je se­zoe u Are­nu do­veo Ro­ber­ta Plan­ta i Sta­us Quo, i prem­da je pu­bli­ke bi­lo ma­nje, opet se po­ka­zu­je da or­ga­ni­za­to­ri ne ri­ski­ra­ju s kon­ti­nen­tom, ne­go da se če­ka­ju ljet­ni mje­se­ci i sa­mo par iz­dvo­je­nih gos­to­va­nja. Zna­mo li da je u Za­gre­bu od ino­zem­nih ve­li­kih kon­ce­ra­ta naj­av­ljen sa­mo do­la­zak (ras­pro­da­nog) Jus­ti­na Bi­ebe­ra za kraj go­di­ne, re­vi­zi­ja 2016. mo­gla bi po­ka­za­ti da će je­sen u unu­traš­njos­ti bi­ti da­le­ko ma­nje za­nim­lji­va ne­go što je bi­lo lje­to s INmu­sic i Zagreb Cal­ling fes­ti­va­li­ma, ili na oba­li s Fresh Is­land fes­ti­va­lom ko­ji je do­veo Skril­lexa, Ul­trom s Da­vi­dom Gu­et­tom ili Di­men­si­ons i Ou­tlo­ok fes­ti­va­li­ma u Is­tri ko­ji tek po­či­nju. Čak je i Par­ni va­ljak pr­vi put u ka­ri­je­ri odr­žao sa­mos­tal­ni kon­cert u Are­ni, što je valj­da zad­nji pros­tor u ko­jem ni­je pri­je svi­rao. Osim Valj­ka su u Are­ni nas­tu­pi­li i Pe­tar Gra­šo, Ni­na Ba­drić, Đor­đe Ba­la­še­vić, a još do­la­ze Gi­bon­ni i Oli­ver 27. ko­lo­vo­za, te pri­je njih Ma­ssi­ve At­tack 24. ko­lo­vo­za u sklo­pu Di­men­si­ons fes­ti­va­la. Pri­bro­ji­mo li im Ro­ber­ta Plan­ta i Sta­tus Quo, do­bi­va­mo broj­ku od osam nas­tu­pa u Are­ni u sa­mo mje­sec da­na, što bi po oda­zi­vu pu­bli­ke – kad bi­smo ima­li pre­ciz­ne iz­vje­šta­je po­put ame­rič­kog Bil­l­bo­ar­da – vje­ro­jat­no bio naj­bo­lji ljet­ni box of­fi­ce utr­žak jed­nog kon­cert­nog pros­to­ra.

Su­pe­ri­ro­ni Špan­cir­fest

Slje­de­ća is­pos­ta­va za do­ma­će kon­cer­te bit će Va­ra­ždin. Na Špan­cir­fes­tu, osim Ma­nua Chaa, nas­tu­pa­ju Jinx, TBF, La­ibach i ri­ječ­ki Qu­asarr, Ma­ti­ja De­dić s Le­om Dek­le­vom, Zo­ra­nom Pre­di­nom i Te­di­jem Spa­la­tom, Pips Chips & Vi­de­oclips, Ur­ban & 4, Vla­do Kres­lin, Lo­vely Qu­in­ces, Pun­č­ke, Au­gus­te, Hlad­no pi­vo, Ne­no Be­lan & Fi­umens Me­di­te­ran Or­c­hes­tra i dru­gi. Na­kon što je po­s­ljed­njih go­di­na oz­bilj­no na­ras­tao kao va­žan fes­ti­val, va­ra­ždin­ski Špan­cir­fest prak­tič­ki ne­ma kon­ku­ren­ci­je na kon­ti­nen­tu. Pa­met­no ula­ga­nje u pro­gram i po­ve­ća­va­nje ka­pa­ci­te­ta fes­ti­va­la na ko­ji re­do­vi­to sti­žu ti­su­će Za­grep­ča­na i lju­di iz okol­nih mjes­ta i gra­do­va pre­tvo­ri­lo je Špan­cir­fest u mjes­to na ko­jem ove go­di­ne gos­tu­je naj­ja­ča pos­ta­va do­ma­ćih glaz­be­ni­ka. Va­ra­ždin­ski Špan­cir­fest ni­je sa­mo glazbeni fes­ti­val i već go­di­na­ma bi­lje­ži oz­bi­ljan rast pu­bli­ke i pro­gra­ma. Ove go­di­ne po­pi­som iz­vo­đa­ča su­pe­ri­oran je mno­gim fes­ti­va­li­ma. Okru­že­nje po­vi­jes­no­ga gra­da, am­bi­jent i or­ga­ni­za­ci­ja Špan­cir­fes­ta po­ma­lo pod­sje­ća­ju na at­mo­sfe­ru Exi­ta na Pe­tro­va­ra­din­skoj tvr­đa­vi. S po­zor­ni­ca­ma na tr­go­vi­ma i na dis­lo­ci­ra­nim pros­to­ri­ma, a ne na trav­nja­ci­ma s re­do­vi­ma za hlad­no pi­vo i hra­nu, i pu­bli­ka je ne­ka­ko živ­lja, svih bo­ja i ni­jan­si, ima ne­ka do­bra vi­bra u zra­ku i na štan­do­vi­ma s hra­nom i su­ve­ni­ri­ma. Us­pr­kos Če­ho­ku, Ča­či­ću i os­ta­li­ma, pa i lo­kal­nim pro­ble­mi­ma ko­je mi stal­no spo­mi­nju ta­moš­nji pri­ja­te­lji, Va­ra­ždin je ipak bio pri­jes­tol­ni­ca Hr­vat­ske i to se ne­ka­ko osje­ti i da­nas. Su­viš­no je re­ći da su baš am­bi­jent i pri­rod­ni su­ži­vot gra­da sa svo­jim fes­ti­va­lom, za­jed­no sa za­ni­ma­njem pu­bli­ke, važ­ni­ji od ne­kog ra­zvi­ka­nog “hed­laj­ne­ra”. Upra­vo za­to či­ni mi se da Špan­cir­fest s broj­nim po­sje­ti­te­lji­ma i do­brim pro­gra­mom od svih do­ma­ćih fes­ti­va­la mo­žda naj­e­fek­t­ni­je po­ka­zu­je ka­ko tre­ba iz­gle­da­ti fes­ti­val­ska pri­ča. Ona za svad­be, za raz­li­ku od onih za spro­vo­de.

Osam nas­tu­pa u Are­ni u mje­sec da­na po oda­zi­vu pu­bli­ke vje­ro­jat­no je naj­bo­lji ljet­ni box of­fi­ce utr­žak jed­nog kon­cert­nog pros­to­ra

Ma­nu Chao Špan­cir­fest bi­lje­ži oz­bi­ljan rast pu­bli­ke i pro­gra­ma, a osim Ma­nua Chaa nas­tu­pa pr­vo­li­ga­ška do­ma­ća pos­ta­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.