To­li­ko lo­še da ni­je ni smi­ješ­no

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ove smo se­zo­ne do­bi­li dvi­je se­ri­je či­ja se rad­nja do­ga­đa u 80-ima. Dok je “Stran­ger Thin­gs” jed­na od naj­bo­ljih se­ri­ja, “Dead Of Sum­mer” je lo­ša na vi­še ra­zi­na. Gru­pa ti­nej­dže­ra do­đe u ljet­ni kamp, a umjes­to za­ba­ve iz sno­va ta­mo ih do­če­ku­je ta­jans­tve­no bi­će iz naj­go­rih mo­ra. Sce­na­ris­ti su i ov­dje po­ku­ša­li uba­ci­ti ne­ke poj­mo­ve iz 80-ih, no, za raz­li­ku od “Stran­ger Thin­gs”, to je to­li­ko lo­še na­prav­lje­no da pos­ta­ne­te lju­ti. A još je i glu­ma na ra­zi­ni sred­nje ško­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.