Od­lič­na Vi­ola Da­vis iz­vla­či pro­sječ­nu se­ri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

I dru­ga se­zo­na se­ri­je “Ka­ko se izvući s umor­stvom” u pro­duk­ci­ji Shon­de Rhi­mes po­či­va na glu­mi Vi­ole Da­vis kao pro­fe­so­ri­ce An­na­li­se Ke­ating, ko­ja stu­den­te po­du­ča­va pra­vu, no i sa­ma ima mrač­ne taj­ne. Obje su se­zo­ne fo­ku­si­ra­ne na umor­stva dvi­ju stu­den­ti­ca, a An­na­li­se sa svo­jom eki­pom u sva­koj epi­zo­di pre­uzi­ma no­vi slu­čaj ko­ji po­ku­ša­va obra­ni­ti na su­du. Ni­šta no­vo, no zbog Vi­ole se­ri­ja do­bi­va ocje­nu vi­še.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.