Ivo Kar­lo­vić u 38. go­di­ni sti­gao do tre­ćeg fi­na­la u mje­sec da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Ivo Kar­lo­vić ušao je u fi­na­le ATP tur­ni­ra u mek­sič­kom gra­du Los Ca­bo­su na­kon što mu je u po­lu­fi­na­lu Sr­bin Du­šan La­jo­vić pre­dao su­sret zbog oz­lje­de pri vod­stvu na­šeg te­ni­sa­ča od 6:2, 1:1. Fi­na­le u Mek­si­ku tre­ći mu je u po­s­ljed­njih mje­sec da­na, na­kon Newpor­ta (osvo­jio nas­lov) i Wa­shin­g­to­na. Di­vu sa Ša­la­te to je ujed­no bi­la 13. po­bje­da u po­s­ljed­njih 15 dvo­bo­ja. Za osmi nas­lov u ka­ri­je­ri, u 17. fi­na­lu, 37-go­diš­nji Za­grep­ča­nin bo­rit će se sa Špa­njol­cem Fe­li­ci­anom Lo­pe­zom pro­tiv ko­je­ga vo­di s 5-3 u po­bje­da­ma. Bor­na Ćo­rić ušao je u glav­ni tur­nir Cin­cin­na­ti­ja na­kon što je ot­ka­zao Ame­ri­ka­nac Jack Sock. Su­par­nik u pr­vom ko­lu bit će mu Fran­cuz Pa­ire (32. te­ni­sač na svi­je­tu).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.