ALJMAŠ

Sru­še­na gra­na­ta­ma, 1993., us­kr­s­nu­la 2003.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Alj­ma­ška cr­k­va pr­va je bi­la na me­ti čet­nič­kih gra­na­ta, a dan uoči Ve­li­ke Gos­pe 1993. srav­nje­na je sa zem­ljom. U neo­bič­nim okol­nos­ti­ma 1992. u ru­še­vi­na­ma cr­k­ve pro­na­đen je ošte­će­ni Gos­pin kip i pre­ne­sen u Osi­jek. Na­kon za­vr­šet­ka ra­ta vra­ća­ju se mje­šta­ni i nji­ho­va Gos­pa, a 1999. pri­hva­ća idej­ni na­crt za grad­nju no­ve cr­k­ve, či­ja je grad­nja do­vr­še­na 2003. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.