Re­por­ta­ža

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sva­kog de­se­tog u mje­se­cu u Ben­kov­cu je ve­li­ki sa­jam ko­ji je pos­tao pra­vi tu­ris­tič­ki spek­takl: ova­mo do­la­ze Ni­jem­ci, Ta­li­ja­ni, Bri­tan­ci. A s tr­gov­ci­ma ne­ma ras­pra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.