Pri­dru­žio se Ma­tu­lić, Vu­jo­vi­ću se ni­je is­pu­ni­la že­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Jer­ko Ma­tu­lić pri­dru­žio se Lu­ki Cin­dri­ću i Fi­li­pu Ivi­ću na tri­bi­na­ma. Zlu ne tre­ba­lo, je­dan od njih tro­ji­ce mo­že usko­či­ti u mom­čad ako se net­ko od 14 igra­ča oz­li­je­di ili iz­bor­nik Želj­ko Babić pro­ci­je­ni da je net­ko u lo­šoj for­mi. Za­sad ne­ma po­tre­ba ni­ko­ga mi­je­nja­ti iako se Ivan Ču­pić ža­lio na oz­lje­du, ali je tre­nu­tač­no sve u re­du s njim. – Sva tro­ji­ca sa­da ži­vi­mo u jed­noj od obliž­njih zgra­da na­su­prot olim­pij­skom par­ku. U olim­pij­sko se­lo će­mo se vje­ro­jat­no pre­se­li­ti 18. ko­lo­vo­za kad se ma­lo is­praz­ne na­ši pa­vi­ljo­ni – re­kao je Fi­lip Ivić, tre­ći vra­tar re­pre­zen­ta­ci­je. Ve­se­li­nu Vu­jo­vi­ću, iz­bor­ni­ku Slo­ve­ni­je i tre­ne­ru PPD Za­gre­ba, ni­je se is­pu­ni­la že­lja. Na­kon što je u zad­njih šest mje­se­ci po­bi­je­dio dru­gog (Špa­njol­ska), tre­ćeg (Hr­vat­ska) i če­t­vr­tog (Nor­ve­ška) s EP-a u Polj­skoj, ni­je us­pio svla­da­ti europ­ske pr­va­ke. Nje­mač­ka je bi­la bo­lja s 28:25.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.