Agrar­na ban­ka za jef­ti­ne kre­di­te hr­vat­skom se­lu

Pro­gram će pred­sta­vi­ti u Sve­uči­liš­noj knjiž­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net ZA­GREB

HDZ obe­ća­va po­ve­ća­nje pri­ho­da od ri­bar­stva s 900 mi­li­ju­na ku­na na 1,8 mi­li­jar­di te ra­zvoj oto­ka ko­ji su sim­bol uda­lje­nos­ti i sla­bi­jeg ra­zvo­ja Da­nas služ­be­no po­či­nje kam­pa­nja za iz­van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re 11. ruj­na. Tra­jat će 25 da­na i to će bi­ti naj­du­lja kam­pa­nja za par­la­men­tar­ne iz­bo­re, a HDZ u kam­pa­nju kre­će iz Sta­rog Gra­da na Hva­ru.

Rav­no­mje­ran ra­zvoj

Pr­vi je to put da HDZ u bit­ku za na­ci­onal­ne iz­bo­re kre­će s ne­kog oto­ka, u kam­pa­nju za proš­le iz­bo­re 8. stu­de­nog HDZ je kre­nuo iz Osi­je­ka, a re­ci­mo, za eu­rop­ske iz­bo­re 2014. go­di­ne iz Vu­ko­va­ra. U HDZ-u su iz­a­bra­li Hvar za po­če­tak kam­pa­nje jer, ka­žu u toj stran­ci, na sim­bo­lič­koj ra­zi­ni že­le kre­nu­ti upra­vo s oto­ka ko­ji su si­no­nim uda­lje­nos­ti, sla­bi­je po­ve­za­nos­ti i ra­zvi­je­nos­ti ka­ko bi pos­la­li po­ru­ku da su za­jed­niš­tvo i so­li­dar­nost kom­po­nen­te ko­ji­ma obe­ća­va­ju po­kre­nu­ti rav­no­mje­ran ra­zvoj Hr­vat­ske. An­drej Plen­ko­vić, no­vi šef HDZ-a, do­la­zak u Sta­ri Grad na Hva­ru, doz­na­je­mo, obe­ćao je još pri­je če­ti­ri mje­se­ca ka­da je u Bruxel­le­su, kao euro­zas­tup­nik, or­ga­ni­zi­rao pros­la­vu 2400 go­di­na Sta­ro­ga Gra­da. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni to da je Plen­ko­vić po ocu po­ri­jek­lom s Hva­ra. – Oto­ci su dio na­šeg po­ten­ci­ja­la i bit će dio ra­zvoj­nog tren­da. Hvar je, pri­mje­ri­ce, ve­li­či­ne jed­ne Mal­te ko­ja ima ra­zvi­je­no gos­po­dar­stvo. Na­še oto­ke kao na­še re­sur­se mo­ra­mo sta­vi­ti u funk­ci­ju – rek­la nam je Iva­na Ma­le­tić, pot­pred­sjed­ni­ca HDZ-a i oso­ba ko­ja je ko­or­di­ni­ra­la iz­ra­du HDZ-ova iz­bor­nog pro­gra­ma. Plen­ko­vić će na Hva­ru, doz­na­je­mo, naj­a­vi­ti ula­ga­nja u po­ljo­pri­vre­du, ri­bar­stvo, tu­ri­zam i pro­met­no po­ve­zi­va­nje ko­je je ključ­no za re­vi­ta­li­za­ci­ju oto­ka, a dio su HDZ- ova iz­bor­nog pro­gra­ma ko­ji će HDZ pred­sta­vi­ti su­tra u Na­ci­onal­noj sve­uči­liš­noj knjiž­ni­ci u Za­gre­bu. Plen­ko­vić će naj­a­vi­ti i os­ni­va­nje agrar­ne ban­ke ka­ko bi se, ka­žu u HDZ-u, traj­no osi­gu­ra­va­li po­volj­ni iz­vo­ri fi­nan­ci­ra­nja ma- lim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. Cilj je i omo­gu­ći­ti re­pro­gram pos­to­je­ćih za­du­že­nja, od­go­du ot­pla­te i bo­lje kre­dit­ne uvje­te uz du­lji rok ot­pla­te, naj­a­vi­li su u HDZ-u.

In­te­gra­ci­ja oto­ka

Agrar­na ban­ka i pro­izvo­đač­ki cen­tri bit će, po­ru­ču­ju u HDZ-u, u funk­ci­ji ra­zvo­ja ri­bar­stva ka­ko bi se udvos­tru­či­li pro­izvod­ni ka­pa­ci­te­ti u ak­va­kul­tu­ri jer su sa­daš­nji ne­dos­tat­ni za hr­vat­sko tr­ži­šte, a još ma­nje za iz­voz. Na­jav­lju­ju po­ve­ća­nje pri­ho­da od ri­bar­stva s 900 mi­li­ju­na ku­na na 1,8 mi­li­jar­di. Ali i grad­nju učin­ko­vi­tog pro­met­nog sus­ta­va ka­ko bi se pro­met­no in­te­gri­ra­li svih hr­vat­ski kra­je­vi, a po­se­bi­ce oto­ci.

PO­ČE­TAK KAM­PA­NJE Na Plen­ko­vi­će­vu Hva­ru uz vrh stran­ke bit će svi kan­di­da­ti iz X. iz­bor­ne je­di­ni­ce ko­ju pre­dvo­di umi­rov­lje­ni ge­ne­ral Da­mir Kr­sti­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.