Plen­ko­vi­će­va ključ­na po­ru­ka sad je slo­gan – “Vje­ro­dos­toj­no.”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

HDZ u kam­pa­nju ula­zi sa slo­ga­nom “Vje­ro­dos­toj­no.”, što je jed­na od ključ­nih Plen­ko­vi­će­vih po­ru­ka ko­ju je ko­ris­tio i na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma za še­fa HDZ-a. Plen­ko­vić že­li vra­ti­ti vje­ro­dos­toj­nost HDZ-u na­kon pa­da biv­šeg še­fa To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i HDZ-ova ru­še­nja vlas­ti­te Vla­de, ali ka­ko je do­sad go­vo­rio – i po­li­ti­ci op­će­ni­to. HDZov slo­gan na proš­lim iz­bo­ri­ma bio je “Za ja­ku Hr­vat­sku”, a je­dan od upam­će­ni­jih bio je onaj iz vre­me­na Tuđ­ma­no­va HDZ-a – “Zna se”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.