Sa­mi se­bi po­di­žu spo­me­ni­ke

Ban­dić ima spo­me­ni­ke “sva­kih sto me­ta­ra u gra­du”. To mu, ka­že, go­di: “To je mo­tiv, to je mo­tor.” Želj­ko Ke­rum sam se­bi za­hva­lio plo­čom na Za­pad­noj oba­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar, Sla­vi­ca Vu­ko­vić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

To­mis­lav To­lu­šić u fo­ku­su je jav­nos­ti zbog tek­s­ta na spo­men-plo­či ko­ji ve­li­ča lik i dje­lo HDZ-ova mi­nis­tra re­gi­onal­nog ra­zvo­ja Mi­nis­tar To­mis­lav To­lu­šić na­šao se u sre­di­štu po­zor­nos­ti na­kon što je pri­je tri da­na sve­ča­no otvo­rio am­bu­lan­tu u No­voj Bu­ko­vi­ci. Raz­log je tekst na spo­men-plo­či ko­ji ve­li­ča lik i dje­lo HDZ- ova mi­nis­tra: “Ovu spo­men-plo­ču u znak sje­ća­nja na do­vr­še­tak iz­grad­nje am­bu­lan­te u No­voj Bu­ko­vi­ci pos­ta­vi­še mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU To­mis­lav To­lu­šić...”.

Šef gra­da na 80 fo­to­gra­fi­ja

Na­kon što su se na druš­tve­nim mre­ža­ma gra­đa­ni po­če­li do­bro za­bav­lja­ti na nje­gov ra­čun, To­lu­šić je po­ru­čio na­čel­ni­ku op­ći­ne No­va Bu­ko­vi­ca Želj­ku Ven­clu da ski­ne tu plo­ču s am­bu­lan­te. – Ta plo­ča i tekst sa mnom ne­ma­ju baš ni­kak­ve ve­ze. Pos­ta­vi­la ju je op­ći­na, od­nos­no na­čel­nik. Na­rav­no da bi bi­lo bo­lje da plo­ča ni­je pos­tav­lje­na, ali što sam tre­bao na­pra­vi­ti? Iš­ču­pa­ti je? – re­kao je To­lu­šić. Ka­že da plo­ča s nje­go­vim ime­nom ima na još par mjes­ta u Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­skoj žu­pa­ni­ji (ko­joj je on bio na če­lu pri­je ne­go što je ušao u Vla­du), ali da ni­jed­nu ni­je pos­ta­vi­la Žu­pa­ni­ja. Naj­vi­še plo­ča s ime­nom To­mis­la­va To­lu­ši­ća ima u Ora­ho­vi­ci, či­ji je gra­do­na­čel­nik Jo­sip Ne­mec “lud za plo­ča­ma”. Od gra­da ra­di svoj spo­me­nik; na de­se­tak mjes­ta ko­čo­pe­re se plo­če s ime­ni­ma po­li­ti­ča­ra. Na­rav­no, uz obvez­no nje­go­vo, na tim plo­ča­ma vr­lo je čes­to i To­lu­ši­će­vo ime jer je u vri­je­me pos­tav­lja­nja plo­ča bio žu­pan. – To su in­for­ma­tiv­ne plo­če, pod­sjet­nik na odre­đe­no do­ga­đa­nje i gos­te ko­ji su mu pri­sus­tvo­va­li. To ni­je za­hva­la ni­ko­me od njih. To­lu­šić je čes­to spo­me­nut zbog to­ga što je kao žu­pan bio na tim do­ga­đa­nji­ma. Na plo­ča­ma su i ime­na pred­sjed­ni­ka Stje­pa­na Me­si­ća, nje­go­va ko­le­ge ma­đar­skog pred­sjed­ni­ka, kao i mnoš­tva dru­gim hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra i duž­nos­ni­ka – objaš­nja­va Ne­mec. Na­rav­no, ni­je spo­me­nuo da se na ve­ći­ni tih plo­ča baš nje­go­vo ime naj­ja­če is­ti­če. Na­ša či­ta­te­lji­ca iz Ora­ho­vi­ce ka­že da gra­do­na­čel­nik Ne­mec oči­to “sli­ku svo­ju lju­bi” i da je u sr­panj­skom bro­ju Glas­ni­ka gra­da Ora­ho­vi­ce, ko­ji se ti­ska o tro­šku gra­da i di­je­li gra­đa­ni­ma bes­plat­no, objav­lje­no ukup­no vi­še od 80 nje­go­vih fo­to­gra­fi­ja (?!).

Vi­še ne­go svi dru­gi za­jed­no

Plo­če sa za­hval­ni­ca­ma ima­ju i za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić i biv­ši split­ski Želj­ko Ke­rum. Uz jed­nu tak­vu, u Gos­pi­nu par­ku u Ste­njev­cu, Ban­dić je ju­čer bio na mis­nom slav­lju. – Imam spo­me­ni­ke i za­hva­le sva­kih sto me­ta­ra u gra­du – re­kao je Ban­dić, a na pi­ta­nje go­di li mu to, po­ru­čio je: “Hva­la Bo­gu da go­di, to je mo­tiv, to je mo­tor da čo­vjek ide da­lje...”. Ni­šta ma­nje skro­man ni­je bio ni Ke­rum ka­da smo ga pi­ta­li za­što si je kao gra­do­na­čel­nik pos­ta­vio plo­ču sa za­hval­ni­com na Za­pa­doj oba­li. Dra­go mu je što je pos­ta­vio taj ka­me­ni pod­sjet­nik jer, ka­že, “uči­nio je za Split vi­še ne­go svi gra­do­na­čel­ni­ci u slo­bod­noj Hr­vat­skoj”. – Ni­sam tro­šio na re­pre­zen­ta­ci­ju, le­to­ve i pu­to­va­nja, a pla­ću sam da­vao hu­ma­ni­tar­no. To se u po­vi­jes­ti ni­je do­go­di­lo. Stva­rao sam i gra­dio. Osim Oba­le, svo­jim nov­cem otva­rao sam i vr­ti­će, a i svi POS-ovi sta­no­vi na split­skoj Ki­li su mo­ji – ka­že Ke­rum.

Ke­rum: Stva­rao sam i gra­dio. Osim Za­pad­ne oba­le, svo­jim nov­cem gra­dio sam i vr­ti­će...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.