Ni­ko­ga s ute­gom ne­će­mo pus­ti­ti u iz­vr­š­nu vlast

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­što je Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na ot­pao s lis­te ka­da nje­go­ve po­te­ze stran­ka i da­lje bra­ni? Ko­le­ga Ja­ko­vi­na u svo­joj iz­ja­vi jas­no je na­gla­sio raz­lo­ga za­što pov­la­či svo­ju kan­di­da­tu­ru. Što kao so­ci­jal­de­mo­krat mis­li­te o mi­li­jun­skim bo­nu­si­ma ko­je je Ja­ko­vi­na obe­ćao di­rek­to­ri­ma Hr­vat­skih šu­ma? Jas­no je da je po­treb­no de­fi­ni­ra­ti pra­va i obve­ze ru­ko­vo­de­ćeg me­nadž­men­ta i vlas­ni­ka, u ovom slu­ča­ju RH. No ni­je is­ta si­tu­aci­je ako tvrt­ka ima dr­žav­ni mo­no­pol i ako je na tr­ži­štu. Bo­nu­si u Hr­vat­skim šu­ma­ma ni­su u skla­du s ured­bom i du­bo­ko su mo­ral­no upit­ni. Kak­vu po­ru­ku ša­lje­te sa Sti­pom Ga­bri­ćem na lis­ti? Sva­ka stran­ka u ko­ali­ci­ji sno­si od­go­vor­nost za svo­je kan­di­da­te na lis­ti. Mi mo­že­mo utje­ca­ti na to da kan­di­da­ti s bi­lo kak­vim ute­gom ne mo­gu bi­ti u iz­vr­š­noj vlas­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.