‘Ka­da je pro­gla­šen kri­vim, otac od šo­ka ni­je mo­gao ni­šta re­ći’

Po­ni­šte­na pre­su­da Vik­to­ru Gut­man­nu ko­jeg su ko­mu­nis­tič­ke vlas­ti osu­di­le na smrt stri­je­lja­njem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net

Vi­je­će za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da pri­hva­ti­lo je zah­tjev za re­vi­zi­ju pre­su­de in­dus­tri­jal­cu osu­đe­nom na smrt­nu kaz­nu Mar­ti­na Bu­to­rac “Osu­da i kaž­nja­va­nje Vik­to­ra Gut­man­na po­s­lje­di­ca je oči­gled­ne zlo­po­ra­be po­li­tič­ke mo­ći ta­daš­nje vlas­ti na na­čin da je ko­mu­nis­tič­ki re­pre­siv­ni apa­rat sma­trao po­treb­nim pro­go­ni­ti i kaž­nja­va­ti sva dje­lo­va­nja ko­ja su ima­la bi­lo kak­vog do­ti­ca­ja s ra­ni­jom vlaš­ću i upra­vo ih sa­mo za­to pro­ce­su­irao, odre­đu­ju­ći pri­tom po­li­tič­ke de­lik­te pres­lo­bod­no i pre­ši­ro­ko, za­ne­ma­ru­ju­ći okol­nos­ti sva­kog po­je­di­nog slu­ča­ja”, sto­ji to, me­đu os­ta­lim, u od­lu­ci vi­je­ća su­da­ca za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da ko­jom je po­ni­šte­na pre­su­da ba­ru­nu Vik­to­ru Gut­man­nu von Gel­se und Be­liš­će, in­dus­tri­jal­cu či­ja je obi­telj kra­jem 19. sto­lje­ća os­no­va­la grad Be­liš­će. Gut­mann, po­to­mak bo­ga­te ži­dov­ske obi­te­lji, u stu­de­nom 1945. na Okruž­nom na­rod­nom su­du u Za­gre­bu na­kon dvod­nev­nog su­đe­nja pro­gla­šen je kri­vim zbog pri­vred­ne su­rad­nje s NDH, od­nos­no da se kao biv­ši suv­las­nik obi­telj­ske tvor­ni­ce sta­vio u služ­bu oku­pa­to­ra, ali i da je po­ma­gao oru­ža­ne in­ter­ven­ci­je. Osu­đen je na smrt­nu kaz­nu stri­je­lja­njem, traj­ni gu­bi­tak po­li­tič­kih i gra­đan­skih pra­va, kao i na kon­fi­ska­ci­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne. Tak­vu je pre­su­du po­t­vr­dio Vr­hov­ni sud, a imuć­ni in­dus­tri­ja­lac po­gub­ljen je 17. ve­lja­če 1946. Re­vi­zi­ju pro­tiv pre­su­de u sr­p­nju 2015. pod­ni­je­la je Gut­man­no­va 89-go­diš­nja kći, utje­caj­na znans­tve­ni­ca Nel­ly Au­er­s­perg. Iako već go­di­na­ma ži­vi u Ka­na­di, u vi­še je na­vra­ta po­sje­ti­la Be­liš­će, grad svog dje­tinj­stva.

Ni­je mo­gao iz­no­si­ti obra­nu

Za vri­je­me su­đe­nja ima­la je sa­mo 17 go­di­na, a su­ci­ma je na sjed­ni­ci vi­je­ća odr­ža­noj u trav­nju ove go­di­ne osob­no is­pri­ča­la sve o tra­gič­noj sud­bi­ni svog oca i o su­đe­nju u ko­jem nje­zin otac ni­je imao pra­vo ni na svje­do­ke ni na iz­no­še­nje obra­ne. – Otac je uhi­ćen u ne­dje­lju, slje­de­ći dan smo mu us­pje­li na­ći od­vjet­ni­ka, no s njim je raz­go­va­rao sa­mo sat vre­me­na pri­je su­đe­nja ko­je je po­če­lo u uto­rak i za­vr­ši­lo u sri­je­du. Na­kon pr­vog da­na su­đe­nja od­vjet­nik je bio op­ti­mis­ti­čan i na­veo da ne vi­di ka­ko bi otac bio pro­gla­šen kri­vim, da se ci­je­li pos­tu­pak pro­vo­di sa­mo ra­di kon­fi­ska­ci­je nje­go­ve ci­je­le imo­vi­ne i da se ra­di o svo­je­vr­s­noj far­si. Me­đu­tim, do­ne­se­na je pre­su­da ko­jom je otac pro­gla­šen kri­vim i osu­đen na smrt stri­je­lja­njem. Svi su os­ta­li šo­ki­ra­ni, a otac, upi­tan što ima za re­ći, od šo­ka ni­je mo­gao ni­šta iz­go­vo­ri­ti – svje­do­či­la je dr. Au­er­s­perg. U pod­ne­se­noj re­vi­zi­ji ba­ru­ni­ca Au­er­s­perg objas­ni­la je ka­ko je nje­zin otac Ži­dov po uvje­re­nju bio pro­tiv NDH i u to vri­je­me ni­je imao ni­kak­vu važ­nu po­zi­ci­ju u dr­ža­vi i u obi­telj­skom tr­go­vač­kom druš­tvu S. H. Gut­mann.

Spa­ša­vao obi­telj

Ko­mu­nis­tič­ke vlas­ti op­tu­ži­le su ga i da je dva mi­nis­tra u Vla­di NDH oba­vi­jes­tio da par­ti­za­ni pla­ni­ra­ju na­pas­ti tvor­ni­cu u Be­liš­ću. Za­nim­lji­vo je da je Gut­man­na kao Ži­do­va za­tva­ra­la i us­ta­ška vlast pa je ta­ko s obi­te­lji ne­ko vri­je­me pro­veo u za­tvo­ru na Sav­skoj ces­ti u Za­gre­bu. – U raz­go­vo­ru s ne­kim vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nim par­ti­za­ni­ma i ko­mu­nis­tič­kim čel­ni­ci­ma s ko­ji­ma je bio u za­tvo­ru, pi­tao je što bi mu se mo­glo do­go­di­ti na­kon ra­ta s ob­zi­rom na to da je bio ka­pi­ta­list, a imao je mo­guć­nost oti­ći s obi­te­lji u SAD i Ka­na­du, no svi su mu rek­li da ni­je okr­va­vio ru­ke, da ni­je uči­nio ni­šta lo­še i da bi tre­bao os­ta­ti u Ju­gos­la­vi­ji – ka­za­la je Gut­man­no­va kći. Sud­sko vi­je­će u od­lu­ci o po­ni­šte­nju pre­su­de obraz­lo­ži­lo je ka­ko je Gut­mann kao Ži­dov su­dje­lu­ju­ći u ra­du obi­telj­skog po­du­ze­ća, ko­je mu je NDH pri­svo­ji­la, oči­to “ku­po­vao” svoj

Gut­man­no­voj obi­te­lji otvo­ren je put za po­vrat broj­nih ne­kret­ni­na na po­dru­čju Be­liš­ća Žu­pa­nij­ski sud za­klju­čio je da su­do­vi za ko­mu­nis­tič­ke vla­da­vi­ne ni­su bi­li ne­pris­tra­ni

ži­vot i ži­vot čla­no­va svo­je obi­te­lji te je nje­go­vo pos­tu­pa­nje oči­to bi­lo li­še­no do­bro­volj­nos­ti. – Iz­ri­čaj pr­vos­tu­panj­ske pre­su­de, ko­ja je sas­tav­lje­na sa­mo na dvi­je stra­ni­ce u od­no­su na svih de­set op­tu­že­ni­ka, po­t­vr­đu­je da su­do­vi za ko­mu­nis­tič­ke vla­da­vi­ne ni­su bi­li ne­pris­tra­ni i neo­vis­ni, već u funk­ci­ji ta­daš­nje po­li­tič­ke no­men­k­la­tu­re ra­di eli­mi­na­ci­je svih su­bje­ka­ta ko­ji su na bi­lo ko­ji na­čin bi­li ne­po­ćud­ni za no­vi re­žim te os­tav­lja­ju do­jam da je od­lu­ka su­da bi­la una­pri­jed do­ne­se­na i da se ni­čim ni­je mo­gla do­ves­ti u pi­ta­nje – za­klju­ču­je Žu­pa­nij­ski sud. Na­kon po­ni­šte­nja ove pre­su­de, Gut­man­no­vim na­s­ljed­ni­ci­ma otvo­ren je put za po­vrat broj­nih ne­kret­ni­na i zem­lji­šta na po­dru­čju Be­liš­ća, ko­je im je kon­fis­ci­ra­la ko­mu­nis­tič­ka vlast, no ni­je poz­na­to je li pos­tu­pak za po­vrat već po­kre­nut.

Ba­ru­ni­ca Nel­ly Au­er­s­perg utje­caj­na je znans­tve­ni­ca, a u vi­še je na­vra­ta po­sje­ti­la Be­liš­će, grad svog dje­tinj­stva

GRAD BE­LIŠ­ĆE

Imuć­na obi­telj Gut­mann os­no­va­la je Be­liš­će kra­jem 19. sto­lje­ća

Znans­tve­ni­ca je pra­ti­la su­đe­nje ocu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.