POŽURITE SE UŽIVATI U METROPOLI LJE­TI, USKORO SE SVI VRAĆAJU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Umjes­to uobi­ča­je­nih 40 mi­nu­ta, po­treb­no je dvos­tru­ko kra­će vri­je­me za do­la­zak na po­sao. Mjes­ta za par­ki­ra­nje ima i po cen­tru, a ne sa­mo ne­ko­li­ko eta­ža is­pod gra­da, u zbi­je­nim ga­ra­ža­ma. I to mjes­ta za nor­ma­lan auto, pa čak i za ka­ra­van. U ka­fi­ću se mo­že oda­bra­ti stol, baš onaj za ko­ji že­liš sjes­ti, a ne da mo­raš če­ka­ti slo­bod­ni, i to onaj od ko­jeg se upra­vo us­ta­la obi­telj s dvo­je dje­ca ko­ja su za so­bom os­ta­vi­la pro­su­te smo­ki­će i raz­li­ven le­de­ni čaj. A i re­do­vi na bla­gaj­ni u kvar­tov­skom du­ća­nu kra­ći su i ni­je po­treb­no, kao ina­če, če­ka­ti 15 mi­nu­ta ka­ko bis­te ku­pi­li kruh i mli­je­ko. U tra­mva­ji­ma sje­de svi, od dje­ce pre­ko trud­ni­ca do umi­rov­lje­ni­ka, i nit­ko se ne mo­ra iz­bo­ri­ti za mjes­to na­bra­ja­ju­ći zdrav­s­tve­ne pro­ble­me ko­je ima. Ka­da Za­grep­ča­ni odu na ljet­ni od­mor, i Za­greb se od­ma­ra. Od­ma­ra se od hr­pe lju­di ko­ja ina­če pro­la­zi nje­go­vim uli­ca­ma. Grad je ti­ši, smi­re­ni­ji i po­ka­zu­je svo­je dru­go li­ce oni­ma ko­ji su os­ta­li u nje­mu. Ta­ko se ne­ri­jet­ko od gra­đa­na ko­ji su od­lu­či­li uči­ni­ti upra­vo to ču­je

Ne če­ka se na ras­križ­ju ni u kvar­tov­skom du­ća­nu, ima mjes­ta i na špi­ci i u tra­mva­ju

ka­ko uži­va­ju u dru­ga­či­joj at­mo­sfe­ri ne­go ti­je­kom go­di­ne. Na­gra­đe­ni su la­ga­nim i opu­šte­nim tem­pom pa se sve oba­ve­ze či­ne jed­nos­tav­ni­ji­ma za oba­vi­ti. Oti­ći s jed­nog kra­ja gra­da na dru­gi sa­mo ka­ko bis­te po­pi­li ka­vu u ze­le­ni­lu Mak­si­mi­ra? Ma ni­je pro­blem. Auto­mo­bi­lom se la­ga­no kli­zi za­gre­bač­kim uli­ca­ma, ras­križ­ja su pro­toč­na, a čak ni cr­ve­no svje­tlo na se­ma­fo­ru ne pred­stav­lja noć­nu mo­ru. Jer se zna da pro­la­zi­te čim se pr­vi put po­ja­vi ze­le­no. Idi­lu na­ru­ša­va­ju je­di­no ra­do­vi na ne­kim za­gre­bač­kim ces­ta­ma. Lje­to je već tra­di­ci­onal­no pos­ta­lo go­diš­nje do­ba u ko­jem se iz­vo­de es­tet­ske ope­ra­ci­je u gra­du, ve­će i ma­nje pre­ina­ke. Iako bi se ve­ći­na slo­ži­la ka­ko ni­kad ni­je pra­vo vri­je­me za ra­do­ve jer oni nuž­no stvo­re po­te­ško­će u pro­me­tu, mo­žda je do­bro bi­ti is­kren i re­ći ka­ko je bo­lje da se sa­da oba­ve. Ali u mir­nom i praz­nom gra­du mo­že­te uživati još sa­mo ne­ko­li­ko da­na, a ta­da se Za­greb na­no­vo pre­tva­ra u užur­ba­nu me­tro­po­lu. Za­to is­ko­ris­ti­te još ovo vri­je­me ka­ko bis­te uži­va­li u ljet­nom ru­hu naj­dra­žeg gra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.